Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PCPR poszukuje mamy i taty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze, którzy gotowi są podjąć opiekę nad dziećmi pokrzywdzonymi przez los.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stała lub tymczasowa opieka nad dziećmi, które zostały osierocone, jak również takimi, które mają rodziców biologicznych, lecz nie są oni
w stanie zapewnić im bezpieczeństwa i prawidłowej opieki.

Obecnie na terenie powiatu gostyńskiego są 53 takie rodziny, w których przebywa 71 dzieci. Niestety to ciągle zbyt mało, gdyż nadal jest wiele dzieci potrzebujących ciepła domowego ogniska i miłości.

Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udział od września w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, które nierzadko zostały pokrzywdzone przez los. Po zakończeniu szkolenia PCPR w Gostyniu dokona ostatecznej kwalifikacji jego uczestników na rodziców zastępczych.

Nowo powstała rodzina otrzymuje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz wsparcie w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego, a także możliwość udziału w grupach wsparcia dla rodziców zastępczych.

Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR
w Gostyniu: p. Alicja Data i p. Natalia Hajnsz  (ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń, tel. 572-75-28 lub 603-533-381 w poniedziałki od 8.00 do 16.00 i wtorki-piątki od 7.00 do 15.00.

Jednocześnie informujemy, iż pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które spełniają następujące warunki zgodnie z art. 73
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:
dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
maja stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona, wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu, nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim, mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania, zyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Data dodania: 2009-08-04 12:00:00

Inne artykuły