Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktywny Samorząd w Powiecie Gostyńskim zaprasza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza osoby z niepełnosprawnością do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Jest to program pilotażowy, realizowany przez Powiat Gostyński, przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Działania przewidziane w programie umożliwiają samorządowi powiatowemu aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

Program ten jest skierowany do osób niepełnosprawnych, które w ramach jego pomocy mogą uzyskać wsparcie na szereg zadań.

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” w 2016 r. składa się z dwóch modułów (I i II).

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach I modułu upływa 30 sierpnia 2016 r.

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach II modułu „Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” dla studentów w ramach aktualnego semestru/półrocza upływa 30 marca 2016 r. Termin składania wniosków o dofinansowanie dla całego programu „Aktywny samorząd” oraz dla studentów w ramach kolejnego semestru/półrocza upływa 10 października 2016 r.

Wnioski są do pobrania na stronie www.gostyn-pcpr.info w zakładce Pobieranie druków i wniosków lub w siedzibie PCPR w Gostyniu.

 

W ramach modułu I „Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową” osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o:

1) pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (maks. kwota dofinansowania: 5.000 zł.);

2) pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kat. B, (maks. kwota dofinansowania: 2.100 zł., w tym: dla kosztu kursu i egzaminów – 1.500 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł).  Wymagany udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej: 25% ceny brutto zakupu/usługi;

3) pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (maks. kwota dofinansowania: dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł, dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł);

4) dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, (maks. kwota dofinansowania dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł, dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia);

5) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym, (maks. kwota dofinansowania 2.000 zł);

6) pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (maks. kwota dofinansowania przy amputacji: w zakresie ręki – 9.000 zł, przedramienia  – 20.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł, na poziomie podudzia  – 14.000 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 25.000 zł; z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON). Wymagany udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej: 10% cenny brutto zakupu/usługi,

7) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (maks. kwota dofinansowania do 30% kwot, o których mowa w pkt. 4). Wymagany udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej: 10% cenny brutto zakupu/usługi.

8) pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (maks. kwota dofinansowania 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad każdą osobą zależną). Wymagany udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej: 15 % cenny brutto zakupu/usługi.

 

W ramach modułu II przewidziana jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

a) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1000 zł, Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o: 700 zł. – w innych przypadkach, które określi realizator programu  (np. gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się, szczególnie gdy zachodzi potrzeba skorzystania  pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej), 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny.

b) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4000 zł,

c) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów. Wymagany udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej: 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają  z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku); 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym ( więcej niż jeden kierunek).

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia stron: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html

http://www.pfron.org.pl/download/1/6277/Kierunkidzialanorazwarunkibrzegowe2016.doc

lub skontaktowania się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – realizatora programu „Aktywny Samorząd”, ul. Nowe Wrota 7, tel. 65-572-75-28 codziennie od 7:00 do 15:00 (w poniedziałki od 8:00 do 16:00) oraz ze specjalistami Punktu Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin - ul. Nowe Wrota 7, tel. 65-572-75-28 codziennie od 7:00 do 15:00 (w poniedziałki od 8:00 do 16:00, w środy od 7:00 do 18:00).

Źródło: PCPR
Data dodania: 2016-03-07 09:30:13

Inne artykuły