Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktywny udział przedstawicieli PCPR w tworzeniu Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

W czerwcu br. ruszyły prace nad opracowaniem programu przeciwdziałania przemocy w Wielkopolsce. Uchwałą nr 625/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26 maja 2011 r. powołany został 10-osobowy Zespół Sterujący Pracami nad Opracowaniem i Wdrażaniem Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020. W jego skład weszli przedstawiciele wielkopolskich służb pomocy i integracji społecznej, NGO’s, dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele środowiska kurateli sądowej oraz policji, a także Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Wielkopolski reprezentuje w tym Zespole Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR w Gostyniu.

Zadaniami Zespołu są: określenie głównych celów Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020, określenie priorytetowych kierunków działań, współpraca z przedstawicielami instytucji i organizacji zaproszonych do konsultowania Programu, określenie zadań wpisujących się w cele Programu, opiniowanie projektu Programu oraz współpraca z instytucjami i organizacjami przy wdrażaniu Programu.

 

3 października 2011 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Sterującego Pracami nad Opracowaniem i Wdrażaniem Wielkopolskiego Programu. Na spotkaniu zaprezentowano wyniki badań nad przemocą w rodzinie przeprowadzone przez firmę BIOSTAT na zlecenie Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS. Badania te m.in. wykazały, że Powiat Gostyński należy do najaktywniejszych w Wielkopolsce w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obradowano też nad rekomendacjami w obszarze problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie wielkopolskim.

Najważniejszą część spotkania stanowiła debata nad działaniami wypracowanymi przez Międzysektorowy Zespół Konsultacyjny w Żerkowie w dniach 1-2 września 2011 roku. Zespół Sterujący jako odpowiedzialny za ostateczny kształt Programu zmodyfikował część zadań, wprowadzając nowe zapisy.

Ustalono ostatecznie priorytety, które będą realizowane w Programie:

Priorytet 1: Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oparty o rzetelną diagnozę zjawiska przemocy

Priorytet 2: Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie

Priorytet 3: Wielkopolska wspierająca ofiary przemocy w rodzinie

Priorytet 4: Wielkopolski Model Pracy ze Sprawcą Przemocy szansą skutecznych oddziaływań na osoby stosujące przemoc

Priorytet 5: Wysoka jakość usług w wielkopolskich instytucjach i organizacjach realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Priorytet 6: Wielkopolska otwarta na skuteczne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

 

Warto podkreślić, że Zespół Sterujący zaprosił też do współpracy innych specjalistów i osoby aktywnie działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, reprezentujące m.in. środowiska naukowe, pomocy i integracji społecznej, rynku pracy oraz zdrowia. W tej kilkudziesięcioosobowej grupie tworzącej Międzysektorowy Komitet  Konsultacyjny znaleźli się też specjaliści z Powiatu Gostyńskiego: Agnieszka Jackowiak, prawnik, kierownik Działu Nadzoru PCPR w Gostyniu, Alicja Data, psycholog, specjalista pracy socjalnej, Kierownik Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie PCPR w Gostyniu i Anna Sowula, pedagog, kierownik Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-10-09 08:41:16

Inne artykuły