Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Centra pomocy rodzinie z całej Polski pracowały w Wejherowie

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” spotkał się na pierwszym roboczym posiedzeniu w tym roku. Odbyło się ono 15 marca 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Wszystkich przybyłych reprezentantów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z poszczególnych województw powitali: Jacek Thiel – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego oraz Iwona Romanowska - Dyrektor PCPR w Wejherowie. Jacek Thiel przedstawił Powiat Wejherowski oraz kilka ważnych informacji, charakteryzujących samorząd goszczący Zarząd „CENTRUM”. Jacek Thiel uczestniczył w pierwszej części obrad Zarządu.

Pierwsze w tym roku posiedzenie zarządu Stowarzyszenia „CENTRUM” otworzył i prowadził Przewodniczący OSPiMOPR „CENTRUM” Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR w Busku Zdroju.

W czasie obrad Zarządu dyskutowano o XI Ogólnopolskim Forum PCPR i MOPR w Zawierciu, które odbyło się w dniach od 18 do 20 września 2016 r. W oparciu o doświadczenia tego i poprzednich zjazdów oraz innych szkoleń i konferencji organizowanych przez OSPiMOPR „CENTRUM” Wiceprzewodniczący OSPiMOPR „CENTRUM” Mirosław Sobkowiak – Dyrektor PCPR  w Gostyniu przedstawił kilkanaście propozycji działań. Tworzą one pewien standard porządkujący organizację i realizację inicjatyw Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”. Dodatkowe propozycje przedstawiła Wiceprzewodnicząca OSPiMOPR „CENTRUM” Mirosława Zielony – Dyrektor PCPR  w Koszalinie. Ustalono, że do 31 marca członkowie Zarządu przedstawią swoje opinie do zgłoszonych propozycji oraz przedstawią swoje własne.

Rozważano też propozycję wystąpienia do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie rozporządzenia ustalającego legitymację koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który większa cześć swojej pracy wykonuje w środowisku. Zaproponowano, by do czasu ukazania się ww. rozporządzenia Stowarzyszenie opracowało swój wzór legitymacji i upowszechniło go w kraju.

Kolejną częścią obrad było omówienie stanu przygotowań do XII Ogólnopolskiego Forum PCPR i MOPR w Koszalinie – Sarbinowie. Ustalono termin forum na 5-9 października 2017 r. Przyjęto założenia do odbycia zebrania sprawozdawczo – wyborczego Stowarzyszenia „Centrum”. Dyskutowano propozycje tematyki Forum oraz plany jego przebiegu. Powołano komitet organizacyjny XII Forum PCPR i MOPR. W jego skład weszli: Mirosława Zielony – Dyrektor PCPR  w Koszalinie, Iwona Romanowska - Dyrektor PCPR w Wejherowie, Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR w Busku Zdroju i Mirosław Sobkowiak – Dyrektor PCPR  w Gostyniu.

Następnie omówiono przygotowania do spotkania Zarządu Stowarzyszenia z podsekretarzem stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartoszem Marczukiem na temat realizacji ustawowych zadań PCPR i MOPR.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie informacji dotyczącej przygotowań do Ogólnopolskiej Konferencji Koordynatorów pieczy zastępczej i  psychologów pracujących z rodzinami zastępczymi, która odbędzie się w Zakopanem w dniach 23 – 26.04.2017 r. i 26 – 29.04.2017 r.

Burzliwą dyskusję wywołał kolejny punkt obrad Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM”, poświęcony ocenie stanu opłacalności składek członkowskich za 2016 r. i 2017 r., propozycjom zmian umożliwiających prowadzenie działalności odpłatnej przez stowarzyszenie, a przede wszystkim podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków i skreśleń  członków niewywiązujących się ze swoich obowiązków.

                Drugą część posiedzenia Zarządu wypełniła dyskusja o problemach wynikających z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń finansowych ze środków PFRON oraz o problemach wynikających z odbiorów dzieci ze środowiska rodzinnego. Podjęto decyzję o wystąpieniu Zarządu Stowarzyszenia w wyżej wskazanych sprawach do organów właściwych do udzielenia informacji.

Trzecią część spotkania wypełniło zapoznanie się z działalnością, kadrą specjalistów i siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

                Na zakończenie obrad Przewodniczący OSPiMOPR „CENTRUM” Andrzej Smulczyński –podziękował serdecznie przybyłym za aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Osobne podziękowania złożył przedstawicielowi władz Powiatu Wejherowskiego. Podziękował też Iwonie Romanowskiej - Dyrektor PCPR w Wejherowie za wyjątkową organizację spotkania.

                W obradach, obok wyżej wymienionych, uczestniczyli również: Wiceprzewodnicząca OSPiMOPR „CENTRUM” Barbara Gębala – Dyrektor PCPR w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz członkowie Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM”: Krystyna Wilisowska – Kierownik PCPR w Prudniku, Krystyna Marcińczak - Dyrektor PCPR w Sieradzu, Anna Gołębska - Dyrektor PCPR w Zielonej Górze, Arleta Szmigielska - Dyrektor PCPR we Wrocławiu i Rafał Walter – Dyrektor PCPR w Inowrocławiu.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2017-03-21 23:31:38

Inne artykuły