Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Centrum protestuje przeciwko ograniczaniu środków

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” na posiedzeniu w Zawierciu (5.02.2010r.) przyjął stanowisko,
w którym stanowczo protestuje przeciw polityce Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych drastycznego zmniejszania środków dla powiatów na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zwrócono uwagę na ubiegłoroczne ograniczenie przekazanych powiatom pieniędzy, w wyniku którego powiaty i realizujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie otrzymały zaledwie 60% środków z lat poprzednich. Na rok 2010, jak wynika z oficjalnych wypowiedzi przedstawicieli PFRON,  planuje się kolejne zmniejszenie puli środków przekazywanych powiatom. Według nieoficjalnych informacji sięgnie ono ok. 30% wysokości dotacji z roku ubiegłego. W efekcie zabraknie środków na dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów i na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Zarząd Stowarzyszenia „Centrum”, w skład którego wchodzi też dyrektor PCPR
w Gostyniu, wystosował swój protest do Prezesa PFRON, do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W dalszej części obrad Zarządu omawiano udział Stowarzyszenia „Centrum”
w wieloletnim projekcie EFS KL „Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług
i instytucji pomocy społecznej. Projekt jest realizowany trójetapowo. Obecnie realizowana jest faza diagnozy, w jej efekcie powstanie Krajowy Raport Badawczy poszerzony o opinie 3 ekspertów krajowych i 4 zagranicznych. W drugiej fazie, na bazie badań diagnostycznych zespoły eksperckie wypracują modele usług i standardy pracy placówek pomocy społecznej. Trzecia faza projektu to pilotaż wdrążający i weryfikujący opracowane modele i standardy.

Starosta Powiatu Zawierciańskiego - gość specjalny Zarządu, w trakcie dyskusji
o kierunkach rozwoju systemu pomocy społecznej podkreślił, że – w samorządzie najtrudniejsze zadania ma pomoc społeczna, gdyż to jej pracownicy pracują bezpośrednio z prawdziwymi nieszczęściami i dramatami ludzkimi.

Kolejne części posiedzenia wypełniły sprawy organizacyjne. Postanowiono też przedłożyć Ogólnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Centrum” propozycję zmiany statutu umożliwiającą członkowstwo w stowarzyszeniu nie tylko pracownikom PCPR-ów, ale i samym Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie i Miejskim Ośrodkom Pomocy Rodzinie.

Data dodania: 2010-02-08 15:34:25

Inne artykuły