Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

CID zaprasza organizacje pozarządowe

Przypominamy, że w Gostyniu swoją działalność prowadzi Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGOs, działające przy Stowarzyszeniu "Dziecko".  Zadaniem CID jest zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego lokalnym fundacjom i stowarzyszeniom, a także tym, którzy chcą powołać fundację lub założyć stowarzyszenie. Co ważne, oferowana organizacjom pomoc jest bezpłatna.  

CID w Gostyniu obejmuje swoim zasięgiem obszar powiatów: rawickiego i gostyńskiego.

Gostyńskie Centrum Informacyjno-Doradcze otwarte jest dla organizacji w siedzibie Stowarzyszenia "Dziecko" przy ul. Parkowej 1a w: poniedziałki od 16.00 do 21.00, wtorki od 15.00 do 20.00, środy od 15.15 do 20.15, piątki od 15.15 do 20.15.  Organizacje i osoby chcące skorzystać z porad zapraszamy do wcześniejszego umawiania się telefonicznie lub mailowo, dlatego że doradcy CID udzielają bardzo często też porad w formie wyjazdowej lub organizują szkolenia.

Informację o działalności CID można także uzyskać pod numerem telefonu Stowarzyszenia „Dziecko” 725 167 236 lub mailem stowarzyszeniedziecko@wp.pl.

CID w Gostyniu działa w ramach wielkopolskiej sieci 8 Centrów Informacyjno-Doradczych, prowadzonych przez wybrane organizacje pozarządowe z naszego województwa. „Ich działania są częścią większego projektu pn. "Akcelerator NGO" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” – mówi Monika Przybylak z Centrum PISOP, koordynatorka projektu.

CID w Gostyniu informuje o niektórych aktualnych źródłach finansowania dla organizacji pozarządowych. Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszych Doradców, którzy pomogą Państwu dobrać konkurs do profilu działań organizacji, wspomogą wypełnianie wniosku oraz wyjaśnią procedury aplikacyjne.

 

1. Konkurs Ministra Sportu i Turystyki  na dofinansowanie w 2014 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, w szczególności na:

- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;

- upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych i środowiskowych;

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania sportu – wymagany odpowiedni zapis w statucie, a w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim. Wymagany jest wkład własny lub z innych źródeł co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania. Szczegółowe informacje na stronie:

http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2013-rok/1212,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2014-roku-zadan-z-zakresu-upowszechniania-sportu-roz.html

 

2. Konkurs Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie w 2014 r. zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych, w szczególności na:

- organizację zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,

- organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,

- prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych – program „Animator sportu osób niepełnosprawnych”,

organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,

zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych.

Konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie sportu osób niepełnosprawnych,

Wymagany jest udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadania. Przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu. Szczegóły na stronie: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2013-rok/1192,Otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2014-r-zadan-z-zakresu-rozwijania-sportu-oso.html

 

3. Konkurs Ministra Obrony Narodowej na:

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Oferty należy składaćdo dnia 15.01.2014 r.Szczegóły na: http://www.bip.mon.gov.pl/43.html

 

4. Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. Edukacja: - Innowacje w edukacji; - Edukacja ekonomiczna; - Dziedzictwo kulturowe i tradycje; - Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży.

II. Rozwój lokalny: - Priorytety opieki zdrowotnej; - Polityka społeczna; - Nauka przedsiębiorczości.

O dotacje mogą wnioskować fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Termin składania ofert od 7 stycznia do 4 lutego 2014 r.

Szczegóły: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm#wnioski

 

5. Fundacja PZU oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce organizują konkurs w ramach Programu „Wolontariat Rodzinny”.

Jest to oferta dlaorganizacji pozarządowych i instytucji takich jak szkoły, biblioteki, domy kultury czy ośrodki pomocy społecznej, które mogą wziąć udział w konkursie na realizację autorskiego projektu wolontariatu rodzinnego. Nagrodą jest grant na przeprowadzenie zaplanowanych działań, w których uczestniczyć będą rodziny wolontariuszy. Aby zgłosić się do konkursu wystarczy znaleźćminimum 3 rodziny, które są zainteresowane wzięciem udziału w projekcie, a następnie wypełnićprosty formularz dostępny na stronie.

Wnioski można składaćdo 15 stycznia 2014 r.

Szczegóły na: http://www.wolontariatrodzinny.pl/kontakt

 

Zapraszamy też do skorzystania z pomocy naszych Doradców, którzy pomogą Państwu dobrać konkurs do profilu działań organizacji, wspomogą wypełnianie wniosku oraz wyjaśnią procedury aplikacyjne.

Źródło: Stowarzyszenie "Dziecko"
Data dodania: 2013-12-29 09:57:55

Inne artykuły