Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Debatowali o wspieraniu rodziny i pieczy

 

Powiat Gostyński zorganizował 26 marca br. pierwszą w Wielkopolsce konferencję, podsumowującą funkcjonowanie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jej wprowadzeniu rok temu towarzyszyły protesty wielu środowisk, zajmujących się na co dzień pracą z rodzinami i pomocą dzieciom. Dlatego organizatorzy Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprosili kierowników i pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, dyrektora i koordynatorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, kuratorów rodzinnych i kuratorów dla dorosłych, pedagogów, psychologów, terapeutów na konferencję „Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie powiatu gostyńskiego”. Przybyli też: dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji i przedstawiciele organizacji pozarządowych, prowadzących placówki wsparcia rodziny.

Otwierając konferencję, Starosta Gostyński Robert Marcinkowski podkreślił, że zasadą winno być, iż rodzinie naturalnej, w której wychowuje się dziecko, jeżeli pojawią się problemy, należy pomagać tak, aby była ona zdolna do dalszego wychowania tego dziecka. I szczególna odpowiedzialność za realizację tej zasady spoczywa na samorządzie gminnym.

Kolejni prelegenci: Janusz Sikora Wicestarosta Gostyński, Maria Krupecka Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Teresa Klonowska Kierownik MGOPS w Gostyniu, Alicja Data Zastępca Dyrektora PCPR w Gostyniu i Mirosław Sobkowiak Dyrektor PCPR w Gostyniu przedstawili gminny system wspierania rodziny i powiatowy pieczy zastępczej, omówili zmiany związane z wprowadzaniem nowych działań na rzecz dziecka, a także szanse i bariery towarzyszące realizacji ustawy. Dyrektor Maria Krupecka przedstawiła ocenę realizację ustawy w Wielkopolsce.

W dyskusji, która stanowiła drugą część konferencji, podkreślano, że DZIECKO JEST NAJWAŻNIEJSZE i że ustawa kładzie nacisk na maksymalizację wsparcia dla rodziny, by nie dopuszczać do zabierania dzieci rodzicom, a gdy jednak jest to nieuniknione, to po umieszczeniu w pieczy należy tak pracować z rodziną, by dziecko możliwie szybko do niej wróciło lub przeprowadzać adopcje. Niewskazane jest utrzymywanie dzieci w rodzinach zastępczych do pełnoletności.

Szczególnie skupiono się na roli asystenta rodzin i pracownika socjalnego, od których aktywności zależy powodzenie idei ustawy, która wskazuje, że to na gminach spoczywa obowiązek takiego wspierania rodzin, by nie dochodziło do odbierania dzieci i umieszczania ich w pieczy zastępczej. Uruchomienie sprawnie funkcjonującego systemu wsparcia rodzin opłaci się gminom, gdyż dzięki temu samorządy gminne mogą zaoszczędzić nawet po kilkaset tysięcy złotych rocznie na zmniejszonych opłatach za ich dzieci w pieczy zastępczej.

Bardzo mocno podkreślano też, że wsparcie rodziny i pomoc dziecku to nie tylko zadanie służb pomocy społecznej. Bez dobrej współpracy oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych nie ma mowy o zmniejszającej się liczba odebrań dzieci rodzicom, a właśnie to będzie prawdziwym sukcesem gmin.

Wskazano też wiele zagrożeń, jakie niesie ze sobą źle skonstruowana ustawa. Oprócz braku środków w samorządach na jej realizację, wymieniano też np. nierealizowanie części zadań przez samorządy wojewódzkie czy gminne; wskazywano na pojawiające się oznaki rozpadu systemu pieczy zastępczej, na brak lub niewłaściwą współpracę sądów rodzinnych ze służbami wspierającymi rodziny, niespójne przepisy w samej ustawie lub w odniesieniu do innych aktów prawa, przeciążenie zadaniami i pracą pracowników PCPR-ów i OPS-ów, czy nierówne traktowanie usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Wnioski wypracowane na konferencji zostaną przesłane do właściwych ministerstw, komisji sejmowych i organów mających wpływ na kształt prawa w Polsce. 

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2013-03-30 21:24:52

Inne artykuły