Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dofinansowania dla uczniów szkół policealnych i studentów niepełnosprawnych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje uczniów i studentów niepełnosprawnych, ich rodziny i opiekunów, iż od 10 września do 10 października br. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu PFRON „STUDENT II”. Druki wniosków oraz szczegółowe informacje można otrzymać w siedzibie PCPR oraz znaleźć na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”/ „STUDENT II” / „Procedury realizacji programu oraz załączniki”)


            Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca.
Wnioskodawcy, będący studentami uczelni zagranicznych, składają wnioski o dofinansowanie w Oddziale Mazowieckim PFRON.
            Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne. Program „STUDENT II”, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, adresowany jest do osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), uczących się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, w szkołach policealnych oraz na studiach, studiach podyplomowych i doktoranckich. Dofinansowanie mogą też uzyskać osoby ze stopniem lekkim, pod warunkiem, że były już uczestnikami programu.

Przyznane w ramach programu dofinansowanie może obejmować w szczególności następujące koszty związane z nauką pobieraną przez Wnioskodawcę: opłaty za naukę (czesne), zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dojazdów, koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament), uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np.CD) oraz dyskietek, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-09-13 18:55:47

Inne artykuły