Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dostali 150, a zrobią za prawie 400

 

Powiat Gostyński przyznał dotacje na realizację przez organizacje pozarządowe (NGOs) zadań w obszarze pomocy społecznej w łącznej kwocie 150 160 zł. Dzięki temu w 2012 r. zostaną zrealizowane przez NGOs projekty dla mieszkańców powiatu gostyńskiego o łącznej wartości 371 665 zł!

W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert organizacje pozarządowe otrzymały wsparcie finansowe. Oferty stowarzyszeń i fundacji, zostały ocenione przez społeczną Komisję Konkursową. Rekomendowała ona Zarządowi Powiatu Gostyńskiego do dofinansowania te propozycje, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Na tej podstawie Zarząd Powiatu Gostyńskiego podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego.

Powiat Gostyński przyznał dotacje organizacjom pozarządowym na następujące zadania:

1. Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej

a) Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej – dofinansowanie 90 000 zł (prowadzenie powiatowego ośrodka interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej);

2. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem:

a) Stowarzyszenie „Ja też pomagam” – dofinansowanie 4 200 zł (m.in. wystawa prac palstycznych, wycieczka do Teatru Muzycznego, XI Prezentacje ŚDS w Gostyniu, kostiumowy bal andrzejkowy);

b) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” – dofinansowanie 13 500 zł  (XIII Ponadpowiatowa Paraspartakiada, XIII Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Bez Barier” oraz festyn integracyjny);

c) Polski Związek Niewidomych Koło w Gostyniu – dofinansowanie 3 300 zł (wycieczka integracyjna: "Z białą laską przez Polskę", warsztaty ceramiczne, warsztaty origami);

d) Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum
i Liceum w Gostyniu „Omnes Unum Simus” – dofinansowanie 3 200 zł (imprezy integracyjne: Intermajówka, Andrzejkowa zabawa: "Szczypta magii");

e) Stowarzyszenie „MOST” – dofinansowanie 2 700 zł (organizacja „Kuźni 2012”: m.in. konkursy rękodzieła osób z niepełnosprawnością, festyn integracyjny, wystawa prac rękodzielniczych osób niepełnosprawnych);

f) Stowarzyszenie „Nasz Dom” – dofinansowanie 3 100 zł (Integracyjne festyny: Majówka, Festiwal Kultur "EURO 2012");

3. Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi:

a) Świetlica Środowiskowa "Promyki Dobra" Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - dofinansowanie 3 000 zł (zajęcia profilaktyczne dla dzieci ze świetlicy dotyczące problemów alkoholowych);

b) Stowarzyszenie „Dziecko” – dofinansowanie 2 000 zł (realizacja cyklu trzy miesięcznych warsztatów edukacyjnych dla rodziców z problemami wychowawczymi).

4. Pomoc osobom w wieku podeszłym:

            a) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Gostyniu
– dofinansowanie 5 000 zł (XI Świętogórskie Spotkania Seniorów i Przegląd Chórów).

 

            Rada Powiatu Gostyńskiego przeznaczyła też 20 160 zł ze środków PFRON na dofinansowanie działań organizacji pozarządowych w zakresie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Dysponujące powyższymi środkami, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przyznało następujące dofinansowania:

a)      Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia” – 6 000 zł  (cykl zajęć rekreacyjno-rehabilitacyjnych na basenie metodą Halliwick);

b)      Polski Związek Niewidomych Koło w Gostyniu – dofinansowanie 2 160 zł (wycieczka rehabilitacyjno - edukacyjna);

c)      Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” – 6 000 zł  (przeprowadzenie imprezy rekreacyjno-sportowej o charakterze integracyjnym);

d)     Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” – 6 000 zł  (warsztaty arteterapii dla osób z niepełnosprawnością, warsztaty arteterapii dla opiekunów osób niepełnosprawnych i konkurs plastyczny).

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-06-06 23:49:18

Inne artykuły