Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Działasz lokalnie - sięgnij po pieniądze

Stowarzyszenie „DZIECKO” ogłosiło Konkurs Grantowy realizowany
w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VII”. Termin składania wniosków przez grupy nieformalne i stowarzyszenia z terenu powiatu gostyńskiego upływa ostatecznie 19 lipca 2010 roku o godz. 18.00. Łączna pula przeznaczona na granty dla Wnioskodawców wyniesie minimum 55 000 zł.

 

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych
i grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. O dotacje w łącznej kwocie 55 000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie Powiatu Gostyńskiego.

Program adresowany jest do:

 1. organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (fundacji lub stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS)
 2. grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań.

 

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 1. odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu;
 2. szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego;
 3. zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby oraz atrakcyjne dla uczestników projektu;
 4. jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność;
 5. mają adekwatny do założeń projektu harmonogram działań;
 6. opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami;
 7. planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu;
 8. gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego;
 9. mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

 

Wysokość pojedynczej dotacji może wynieść maksymalnie 6 000 zł. Termin realizacji projektów: 1 września 2010 r. - 28 lutego 2011 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.dzialajloklanie.gostyn.ploraz www.ngo.gostyn.pl

Konkurs dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ze środków Stowarzyszenia „Dziecko”. Program finansowo wspierają: Powiat Gostyński, Gmina Piaski, Gmina Gostyń, Gmina Borek Wlkp, Gmina Krobia, Gmina Pogorzela, Gmina Poniec oraz firmy prywatne.

Źródło: oprac. PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2010-07-11 21:37:09

Inne artykuły