Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dzieci do oceny

 

            Prawie 200 dzieci i usamodzielnianych wychowanków korzysta obecnie z pieczy zastępczej w Powiecie Gostyńskim. Znaleźli oni opiekę, a przede wszystkim swoje miejsce w rodzinach zastępczych (blisko 150 dzieci i usamodzielnianych wychowanków) i w Domu Dziecka w Bodzewie (40 wychowanków).

            Nadzór nad ich wychowaniem i opieką sprawuje od 1 stycznia tego roku Organizator rodzinnej pieczy zastępczej. Jest to nowa instytucja, powołana ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Starosta Gostyński powierzył to zadanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Wśród licznych obowiązków Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest też okresowe półroczne (a w przypadku dzieci do lat 3 trzymiesięczne) ocenianie sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka.

            Dlatego w PCPR w Gostyniu już od tygodnia pojawiają się codziennie rodzice zastępczy, pedagodzy i wychowawcy szkolni; psychologowie, terapeuci; gminni asystenci rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej, a w przypadku ich braku wykonujący ich zadania pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej. W spotkaniach bierze też udział przedstawiciel ośrodka adopcyjnego oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, których funkcję wykonują pracownicy socjalni PCPR w Gostyniu.

            Uczestniczą oni w pracach Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, który diagnozuje sytuację każdego dziecka, a następnie ustala aktualną sytuację rodzinny biologicznej dziecka oraz ocenia stan zdrowia dziecka i jego aktualne potrzeby. Dużo uwagi poświęca się analizie stosowanych metod pracy z dzieckiem przez rodzinę zastępczą i z rodziną biologiczną przez gminę. Ustalany jest też plan pomocy dziecku.

            Ważnym elementem pracy Zespołu jest ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej i podjęcie decyzji o działaniach w kierunku powrotu dziecka do rodziców biologicznych, jeżeli na to pozwala sytuacja lub o skierowaniu dzieci do przysposobienia.

            Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej, gdy pojawią się takie potrzeby poinformuje też Sąd Rodzinny o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.

            Aktualnie prowadzone oceny dzieci przebywających w pieczy zastępczej Zespół w PCPR w Gostyniu planuje zakończyć do końca marca.

 

            Kolejnym zadaniem, do którego realizacji przystąpi Organizator rodzinnej pieczy zastępczej, będzie okresowa ocena rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych oraz spokrewnionych. 

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-03-18 14:11:20

Inne artykuły