Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dziecko w ciągu roku zrealizowało 35 projektów

Dziecko w ciągu roku zrealizowało 35 projektów

 

Stowarzyszenie „Dziecko” podczas zebrania walnego podsumowało ósmy rok działalności. Stowarzyszenie liczy 26 członków i ok. 30 współpracujących wolontariuszy.

 

Jednym z najważniejszych osiągnięć było uzyskanie tytułu i statusu pierwszej w Wielkopolsce Lokalnej Organizacji Grantowej.

 

Wśród zrealizowanych w 2008 r. 35 projektów do najważniejszych działań i inicjatyw, które „Dziecko” przeprowadziło lub współorganizowało należą m.in.: Punkt Porad Obywatelskich (ponad 1000 porad);

 • Punkt Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (100 porad);
 • Punkt Mediacyjny (7 mediacji rodzinnych);
 • Centrum Informacyjno-Doradczo-Szkoleniowe dla NGOs (m.in. konsultacje 70 wniosków aplikacyjnych, 197 porad z zakresu działalności III sektora, 9 szkoleń);
 • strona internetowa www.ngo.gostyn.pl (5791 odwiedzin);
 • konkurs grantowy dla grup nieformalnych „Działaj Lokalnie VI” - „Dziecko” udzieliło dotacji w wysokości 33 700 zł na projekty aktywizujące społeczności lokalne, a wartość zrealizowanych projektów to 72 630 zł;
 • dwudniowe warsztaty artystyczne dla artystów niepełnosprawnych i ich instruktorów (56 uczestników);
 • IX Ogólnopolski Festiwal Artystyczny „Bez barier” (800 uczestników);
 • festyny rodzinne „Powitanie lata” i „Pożegnanie lata” (łącznie ponad 1000 osób);
 • IX Ponadpowiatowa Paraspartakiada (350 uczestników);
 • półkolonie letnie dla 280 dzieci z gminy Piaski;
 • IV Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego (61 organizacji);
 • 4-miesięczny kurs nauki pływania (120 godzin) wraz z zapewnieniem dojazdu na basen dla 170 dzieci ze środowisk wiejskich;
 • Warsztaty fotograficzne - zakończone wydaniem kalendarza - dla 15 młodych amatorów fotografii;
 • Warsztaty komunikacyjne dla młodzieży (120 godz.) wzmacniające umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz umiejętności asertywne;
 • opracowanie i wydanie poradnika dla ofiar przemocy w rodzinie (700 egz.);
 • opracowanie i wydanie informatora o uprawnieniach osób niepełnosprawnych (1000 egz.);
 • cztery weekendowe biwaki dla młodzieży w szkole przetrwania (80 uczestników);
 • szkoła wolontariatu dla młodzieżowych liderów (87 uczestników), zakończona przeprowadzeniem kampanii społecznej i akcji charytatywnej na rzecz dzieci z rodzin w trudnej sytuacji – przygotowano 400 paczek świątecznych; 
 • 3-dniowa szkoła wolontariatu (50 uczestników);
 • 12-tygodniowe zajęcia na kręgielni dla młodzieży (40 uczestnikwó);
 • VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesteśmy wśród Was” (43 prace artystów niepełnosprawnych);
 • Terenowe warsztaty przeciwdziałające procesowi wypalenia zawodowego i podnoszące samoocenę” dla pracowników ośrodków pomocy społecznej z gmin powiatu gostyńskiego (60 uczestników);
 • Piknik Integracyjno – Terapeutyczny dla członków Polskiego Związku Niewidomych i ich przewodników (60 uczestników). 
Dzięki pozyskaniu przez „Dziecko” grantów wszystkie działania były dla uczestników bezpłatne.
Ukazało się też ponad 200 informacji i artykułów o działalności „Dziecka” w mediach i portalach ogólnopolskich i lokalnych.
Realizując ww. zadania „Dziecko” współpracowało z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Funduszem Inicjatyw Obywatelskim, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Starostwem Powiatowym w Gostyniu, Wojewodą Wielkopolskim, Marszałkiem Wielkopolski, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Domem Dziecka w Bodzewie, Stowarzyszeniem „Nie Sami”, Towarzystwem Osób Niepełnosprawnych, Urzędami Miejskimi i Gminnymi w Gostyniu, Krobi, Poniecu, Pogorzeli, Borku Wlkp., Piaskach i Pępowie, Bonifraterskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Polskim Związkiem Niewidomych, Gostyńskim Ośrodkiem Kultury „Hutnik”, Zespołem Szkół Zawodowych w Gostyniu, Stowarzyszeniem PISOP w Lesznie, Szkołą Podstawową nr 2 w Gostyniu, Kongregacją Oratorium Filipinów na św. Górze, Ardagh Glass, DNB BISE Bank, ZUPTOR, SIMET, Gostyńskim Towarzystwem Historycznym, Fundacją „Miejsce moje”, LOK – VIS Gostyń, Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków oraz lokalnymi mediami.
Stowarzyszenie „Dziecko” serdecznie dziękuje wszystkim za współpracę!

Zarządowi stowarzyszenia w składzie: prezes Ewa Łapawa, wiceprezes Ewa Misiaczyk, skarbnik Violetta Kolendowicz, sekretarz Sebastian Nowak, członkowie: Anna Sowula i Dariusz Gano - walne zgromadzenie członków „Dziecka” udzieliło absolutorium.
Data dodania: 2009-04-16 12:00:00

Inne artykuły