Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dzień Pracownika Socjalnego - obchody

Tradycją powiatu gostyńskiego stało się docenianie pracowników pomocy społecznej, gdyż ich trud jest niewidoczny na co dzień. Doskonałą okazją ku temu są obchody Dnia Pracownika Socjalnego, które w powiecie gostyńskim przybierają corocznie uroczysty charakter. Jest to wyraz szacunku dla tej pracy, jej roli i społecznego znaczenia.

Pomoc społeczna to służba, od której zależy los wielu osób i rodzin.  Powiat gostyński i gminy, wchodzące w jego skład, zatrudniają łącznie prawie czterystu pracowników pomocy społecznej. To pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, opiekunowie, terapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki, instruktorzy. To Ci wszyscy, których trud i codzienna praca składają się na obraz pomocy społecznej gmin i powiatu gostyńskiego. A jest to obraz pozytywny i bardzo wysoko oceniany. Świadczą o tym liczne wyróżnienia wojewódzkie i ogólnopolskie. Ale trzeba podkreślić, że to trudna, odpowiedzialna, wymagająca ofiarności, zaangażowania i profesjonalizmu praca. Działalność pracowników pomocy społecznej przebiega często w trudnych warunkach, wymaga wysokiej odporności psychicznej i opanowania, szczególnie w sytuacjach, w których rozwiązuje się konflikty, w momentach, gdy brakuje środków na udzielenie pomocy lub w czasie pracy z klientami przejawiającymi postawy roszczeniowe lub wyładowującymi na pracownikach swoje kompleksy i niezadowolenie z życia.

Uroczystość, tradycyjnie zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Stowarzyszenie „Dziecko” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu,  miała szczególną oprawę dzięki włączeniu się w jej tegoroczne przygotowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu. Uświetnił ją koncert chóru ZSO, kierowanego przez Andrzeja Jankowskiego. Koncert został przyjęty owacyjnie, a chórzyści i dyrygent otrzymali od władz powiatu liczne pochwały.

Na obchody Dnia Pracownika Socjalnego (22.11.2013 r.) do auli ZSO w Gostyniu przybyli włodarze gmin i powiatu: Starosta Robert Marcinkowski, Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, członkowie Zarządu Powiatu Jerzy Ptak i Kazimierz Musielak, Skarbnik Powiatu Eleonora Gościniak, Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, Sekretarz Krobi Katarzyna Szablewska, Wiceburmistrz Ponieca Eugeniusz Nowak, Sekretarz Gminy Borek Wlkp. Elżbieta Pawlak. Licznie przybyli kierownicy, dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych, ośrodka interwencji kryzysowej, środowiskowych domów samopomocy, domów dziennego pobytu, świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej, punktów wsparcia i powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wraz z nimi przybyli też podopieczni placówek pomocy społecznej. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących ze służbami pomocy społecznej.

Starosta gostyński podziękował pracownikom służb społecznych za pracę wspierającą rodziny i ludzi, zwłaszcza tych, tracących już nadzieję, a dzięki profesjonalnej pomocy, reintegracji zawodowej i społecznej odzyskujących wiarę i zaczynających z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wicestarosta pogratulował pracownikom PCPR najwyższego wyróżnienia w obszarze polityki społecznej – nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej. A Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego złożył życzenia wszystkim pracownikom  pomocy społecznej z obszaru powiatu.

Następnie włodarze gmin oraz powiatu uhonorowali wyróżniających się pracowników. Łącznie wyróżniono 72 osoby z miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej w Gostyniu, w Krobi, w Borku Wlkp., w Poniecu, Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu, domów pomocy społecznej w Rogowie, w Chwałkowie, w Zimnowodzie, w Chumiętkach, środowiskowych domów samopomocy w Chwałkowie i Gostyniu, domów dziecka w Bodzewie i w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie, Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach, Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach i PCPR w Gostyniu.

Na koniec - przy kawie - można było wymienić doświadczenia i porozmawiać z włodarzami.  

Źródło: PCPR
Data dodania: 2013-11-24 23:26:49

Inne artykuły