Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty pn. "„Zorganizowanie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego ogólnousprawniajacego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów wraz z dowozem i przywozem powrotnym uczestników oraz szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej i edukacji zdrowotnej w ramach projektu systemowego PCPR Gostyń „ Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

/Pieczęć zamawiającego/

 

PCPR 841-1-6/2010

Gostyń, dnia 27.08.2010 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, 63-800 Gostyń, ul. Nowe Wrota 7, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010 r. , Nr 113, poz. 759) zwanej dalej „ustawą”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi na zadaniu pn. „Zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego ogólnousprawniajacego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów wraz z dowozem i przywozem powrotnym uczestników oraz szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej i edukacji zdrowotnej w ramach projektu systemowego PCPR Gostyń „ Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę oznakowaną numerem 2 Wykonawcy: PUTR „Wodnik” H. i M. Rudniccy Spółka Jawna, Wojska Polskiego 28,  78-111 Ustronie Morskie
  2. Uzasadnienie wyboru oferty :

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium oferty „najniższa cena”. Jest to najkorzystniejsza oferta w rozumieniu przepisów art. 2 pkt. 5 ustawy.

  1. W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Kolejność ofert wg. kryterium „Najniższa Cena”

1

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „ALL - Tourist” Ośrodek Wczasowy „Piramida I”, ul. Graniczna 12/211, 41-300 Dąbrowa Górnicza,

 

73 820

III w Kolejności

2

PUTR „Wodnik” H. i M. Rudniccy Spółka Jawna, Wojska Polskiego 28,  78-111 Ustronie Morskie

 

43 960

I w Kolejności

3

ALEX Biuro Wczasowo-Kolonijne ul. J. Conrada 6, 01-922 Warszawa,

52 900

II w Kolejności

4

A1Polska Jacek Łukowski, ul. Stefana Żeromskiego 60/73

 50-312 Wrocław,

 

79 300

IV w Kolejności

 

 

                                                                                              Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

/- Mirosław Sobkowiak/

Źródło: /PCPR w Gostyniu/
Data dodania: 2010-08-30 08:09:56

Inne artykuły