Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Jedenastu wspaniałych

Stowarzyszenie „Dziecko” (Lokalna Organizacja Grantowa) ogłosiło (31.08.10) wyniki III Konkursu Grantowego, przeprowadzonego w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Rozstrzygnięcie konkursu miało uroczysty charakter.

Przybyli na nie Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński, Sekretarz Gminy Borek Wlkp. Elżbieta Pawlicka, Wiceburmistrz Gostynia – Leszek Dworczak, Burmistrz Krobi – Sebastian Czwojda, Prezes Stowarzyszenia „Dziecko” – Violetta Kolendowicz. W sali bankietowej hotelu Cukropol zasiedli też przedstawiciele biznesu wspierający program oraz wnioskodawcy, czyli stowarzyszenia i grupy nieformalne oraz przedstawiciele mediów.

Uroczystość uświetnił występ kabaretu „Za 5 dwunasta”, działającego przy MGOPS w Krobi, złożonego z członków PZERiI Koło nr 3 i uczestników klubu „Złota jesień”. Występ wywołał salwy śmiechu i został nagrodzony gromkimi brawami.

            Spotkanie prowadziła Ewa Misiaczyk – koordynator programu „Działaj Lokalnie” w powiecie gostyńskim. Podziękowała partnerom, dzięki którym Dziecko mogło zebrać środki na granty na realizację projektów aktywizujących lokalne społeczności: Powiatowi Gostyńskiemu, Gminom Borek Wlkp., Gostyń, Krobia, Piaski, Pogorzela i Poniec oraz firmom Netbox Gostyń, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu, ZUPTOR Gostyń, Sklepy Meblowe Miraże, Simet SA w Piaskach, Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu i przede wszystkim Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności  oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Podziękowała również mediom: czasopismom, telewizji, radiu, portalom i stronom internetowym za pomoc w rozpowszechnieniu idei konkursu „Działaj Lokalnie”.

            W imieniu instytucji i firm wspierających głos zabrał starosta Andrzej Pospieszyński. Przypomniał m.in., że głównym zadaniem samorządu na każdym szczeblu, mającym charakter obowiązkowy, jest służenie społecznościom lokalnym i wspieranie ich rozwoju, m.in. przez wspieranie działań tego typu, jak inicjatywa Stowarzyszenia „Dziecko”.

I wreszcie nadszedł czas ogłoszenia wyników tegorocznej edycji konkursu.

Na III Konkurs Grantowy, którego celem jest wsparcie projektów inicjujących współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, wpłynęło 25 wniosków organizacji  pozarządowych i grup nieformalnych, które podejmują wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

            Po ocenie tych wniosków przez Lokalną Komisję Grantową w składzie: Izabela Dereszewiczk, Jolanta Karaś,  Lucyna Szymkowiak, Agnieszka Wujek, Krzysztof Fekecz, Piotr Kaźmierczak, Michał Listwoń, i Mirosław Sobkowiak, Stowarzyszenie Dziecko przyznało granty w wysokości 63 812 zł na realizację 11 projektów w 2010-11 r. na terenie powiatu gostyńskiego.

 

Projekty nagrodzone dotacjami:

1 miejsce - Tytuł projektu: „Internetowe kroniki wsi – gmina Krobia”

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Powiat Gostyń 24

Efekty: 22 strony internetowe poszczególnych wsi lub sołectw; cykl szkoleń internetowych dla mieszkańców wsi; przełamanie bariery leku przed Internetem; autopromocja poszczególnych wsi, aktywizowanie społeczności wiejskich…

2 miejsce - Tytuł projektu: „Teatr doda nam skrzydeł”

Wnioskodawca: Gmina Krobia i Samorząd wsi Ciołkowo

Efekty: integracja mieszkańców wsi poprzez działania artystyczne; profesjonalne warsztaty teatralne; premiera spektaklu; grupa teatralna; zakup sprzętu nagłośnieniowego

3 miejsce -Tytuł projektu: „Otwórz drzwi, świat jest dla Ciebie”

Wnioskodawca Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Krobi

Efekty: aktywizowanie osób nieaktywnych zawodowo poprzez edukację; j. angielski i niemiecki, informatyka, prelekcje dotyczące zdrowia, samorządu, spotkania z wykładowcami akademickimi, podróżnikami, ekspertami w zakresie weterynarii, psychologii, komunikacji społecznej itp

Nagrody

4. Tytuł projektu: „Od wykluczenia do powodzenia – stworzenie klubu – miejsca spotkań dla osób niepełnosprawnych i nie tylko”

Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej i Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Gostyniu

Efekty: utworzenie klubu i integracja osób niepełnosprawnych, piknik ekologiczny, warsztaty arteterapii, kurs umiejętności dnia codziennego, kurs pierwszej pomocy, kurs komputerowy, spotkania z ciekawymi ludźmi, kiermasz, Klub Książki Mówionej, doposażenie klubu, zabawa karnawałowa…

5. Tytuł projektu: Przystań strzelecka

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie i Szkolne Koło Ligi Obrony Kraju w Borku Wlkp.

Efekty: aktywizacja społeczności lokalnej wokół modernizacji i przebudowy strzelnicy sportowej; konkurs plastyczny; zawody strzeleckie, zawody w sportach obronnych, wystawa modeli lotniczych…

6. Tytuł projektu: „Ochla kulturą stoi”

Wnioskodawca: Urząd Miejski w Pogorzeli i Rada Sołecka w Ochli, Koło Gospodyń Wiejskich w Ochli, Kółko Rolnicze w Ochli

cele: integracja mieszkańców wsi Ochla i Łukaszewo wokół remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej; koło miłośników kopa; zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, w tym filmowe; piknik wsi na otwarcie;

7. Tytuł projektu: Odpoczynek i świętowanie w Krajewicach „Na Okrągło” – budowa okrągłej altany, modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w Krajewicach „na dole”

Wnioskodawca: Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” i Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejksich w Krajewicach

Efekty: integracja mieszkańców wokół modernizacji placu zabaw i budowy nowego oraz okrągłej altany; festyn rodzinny

8. Tytuł projektu: Plac zabaw – miejsce spotkań

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Most” i Rada Sołecka z mieszkańcami wsi Michałowo

Efekty: integracja wsi Michałowo i Drogoszewo wokół modernizacji i rozbudowy placu zabaw; biesiada wiejska „Pożegnanie jesieni”

9. Tytuł projektu: Strzelnica dla wszystkich

Wnioskodawca: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pogorzeli

Efekty: remont i doposażenie zaplecza kuchenno-sanitarnego świetlicy przy strzelnicy i udostępnienie jej dla działań 10 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych; turniej szachowy; uroczyste spotkanie opłatkowe; zabawa andrzejkowa; spotkania seniorów; spotkania młodzieży

10.  Tytuł projektu: Siemowskie kapuśniki

Wnioskodawca: Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” i Koło Gospodyń Wiejskich  z Siemowa wraz z mieszkańcami wsi Siemowo

Efekty: odtworzenie lokalnych tradycji ludowych związanych z uprawą i przetwórstwem kapusty i wydarzeniami kulturalnymi z tym związanymi; warsztaty i konkursy kulinarne dla dorosłych i dla młodzieży szkolnej; doposażenie świetlicy; festyn wiejski m.in. z konkursem deptania kapusty; folder promocyjny

11. Tytuł projektu: Integracja Szurkowian

Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Poniecu i Koło Gospodyń Wiejskich w Szurkowie

Efekty: integracja wsi wokół modernizacji placu zabaw, budowa boiska do piłki plażowej; festyn rodzinny z konkursami

Przedstawiając wyniki, Mirosław Sobkowiak podkreślił, że pozostałe projekty były również ciekawe i wysoko ocenione przez komisję oraz zachęcił autorów tych projektów do występowania o środki  unijne.

Wszystkim nagrodzonym Stowarzyszenie „Dziecko” zapewni w czasie realizacji projektów bezpłatne szkolenie i doradztwo specjalistów w sprawach merytorycznych i księgowych, dotyczących realizacji wniosków.

Łukasz Burkiewicz i Sebastian Czwojda pogratulowali nagrodzonym i zapewniali o dalszym wsparciu samorządów dla inicjatywy Stowarzyszenia „Dziecka”.

Na zakończenie uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dziecko zaproszono wszystkich uczestników na drugą część programu kabaretowego oraz na poczęstunek.

Patronat medialny nad konkursem Działaj Lokalnie sprawuje Nowa Telewizja Gostyń.

Źródło: /oprac. Dziecko/
Data dodania: 2010-09-01 18:16:16

Inne artykuły