Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Jeśli bijesz - uważaj!

Nowe prawo i działania przeciw przemocy w rodzinie.

Nowe przepisy:

1. Absolutny zakaz stosowania kar fizycznych, w tym klapsów, zadawania cierpień psychicznych i innych form poniżania dziecka!

2. Obowiązek wszczęcia przez każdego przedstawiciela pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, policji i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych procedury "Niebieskie Karty" w przypadku uzyskania podejrzenia o przemocy w rodzinie!

3. Obowiązek niezwłocznego powiadomienia przez funkcjonariusza publicznego prokuratury lub policji o każdym podejrzeniu o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie!

4. Poszerzone możliwości i szybkie procedury separacji sprawcy od ofiary, w tym nakaz opuszczenia mieszkania lub zbliżania się do ofiary!

5. W przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, odebranie go i umieszczenie poza miejscem zamieszkania.

6. Obowiązek wydania przez lekarza rodzinnego bezpłatnego zaświadczenia o uszkodzeniach ciała wywołanych przemocą w rodzinie.

7. Natychmiastowe odwieszenie kary dla sprawcy przemocy w rodzinie, który dopuszcza się ponownie przemocy.

8. Realizacja planu pomocy ofierze i jej rodzinie przez Zespół Interdyscyplinarny.  

               

                W ostatnich kilkunastu miesiącach zmieniły się znacząco przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wymiar sprawiedliwości, policja oraz specjaliści pracujący w jednostkach pomocy społecznej, oświaty i służby zdrowia zyskali nowe narzędzia, metody i procedury, które można skutecznie wykorzystywać do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie. Jednym z warunków skutecznego przeciwdziałania przemocy jest też zmiana społecznego nastawienia do przemocy w rodzinie, a zwłaszcza akceptacji do stosowania kar fizycznych w wychowywaniu dzieci i przekonania, że nie można wtrącać się w czyjeś sprawy rodzinne, nawet jeżeli  jest to przemoc.

 

                Praktycznym przejawem zmian jest fakt, że we wszystkich gminach powiatu gostyńskiego działają już Zespoły Interdyscyplinarne do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podstawą ich funkcjonowania jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Głównym zadaniem Zespołów  jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich służb działających w zakresie przeciwdziałania przemocy. Istotnym obszarem działania są działania interwencyjno-naprawcze skierowane do konkretnych rodzin, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że występuje w nich przemoc  w rodzinie. W skład Zespołów wchodzą przedstawiciele policji, pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, gminnych komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi.

                Specjaliści pracujący  w Zespołach  zostali przygotowani do nowych skuteczniejszych form pracy z przypadkami przemocy w rodzinie. Zakończył się cykl warsztatów prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu we współpracy z urzędami gminnymi i ośrodkami pomocy społecznej. Szkolenia były poświęcone działaniom grup roboczych, metodologii oraz technikom i narzędziom stosowanych w pracy z przypadkami przemocy. Wiele uwagi poświęcono procedurze „Niebieskie karty", regulującej zasady interwencji i kompleksowej pomocy w konkretnych przypadkach przemocy w rodzinie. Omówiono również kwestię interwencyjnego odbioru dziecka w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia oraz metody izolacji sprawcy od ofiar przemocy.

                Szczególną uwagę zwrócono na obowiązek wydania bezpłatnego zaświadczenia przez lekarzy rodzinnych o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

                Grupy robocze, powoływane przez zespoły interdyscyplinarne, rozpoczęły już pracę z konkretnymi przypadkami przemocy i wykorzystują nowe procedury, by planować pomoc w poszczególnych przypadkach i ją realizować.

                Przypominamy, że przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu działa Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, a w Piaskach działa Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej.  Dodatkowo PCPR w Gostyniu prowadzi program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Utworzyło też  Powiatowy Zespół  Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy, złożony z przewodniczących Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych oraz przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji, Zespołu Kuratorów Sądowych, Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i specjalistów PCPR w Gostyniu. Zespół stanowi forum wymiany doświadczeń i planowania rozwoju zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie.

                PCPR w Gostyniu realizuje też program "Razem przeciw przemocy", nagrodzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-12-21 20:34:46

Inne artykuły