Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

 

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8, 63-800 Gostyń, tel. 65 575 75 28, e-mail: pcpr@gostyn.pl

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Radajewska. W sprawach związanych                                 z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@powiat.gostyn.pl, tel. 65 575 25 10. Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń.

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO w celu realizacji zadań z obszaru polityki społecznej powiatu określonych w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o rehabilitacji zawodowej                            i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy                        w rodzinie, ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawie o ochronie zdrowia psychicznego                               i prowadzonych w tych zakresach postępowań administracyjnych.

 

 1. Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię­dzynarodowej.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

 

 1. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

(Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego oraz archiwizacji).

 

 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest :
  1. warunkiem realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i wynika                z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

 

 1. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym również profilowaniu.
Źródło: PCPR
Data dodania: 2018-06-03 14:00:04

Inne artykuły