Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Komputery dla dzieci w pieczy zastępczej

Powiat gostyński przystępuje do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Jest to projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i realizowany w Wielkopolsce przez Wojewodę Wielkopolskiego. Celem projektu jest ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem będzie dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Projekt ten finansowany będzie z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego, sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, miejsc kwarantanny dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

Obecnie realizator projektu w powiecie gostyńskim: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zbiera informacje o potrzebach dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w szczególności o potrzebie dostępu do laptopów umożliwiających zdalne nauczanie. Rodziców zastępczych, opiekunów i wychowawców zainteresowanych tego rodzaju wsparciem dla swoich podopiecznych prosimy o pilny kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie tel. 65 572 75 28, mail: pcpr@gostyn.pl

 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2020-07-08 10:50:46

Inne artykuły