Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Konkurs Powiatu Gostyńskiego dla NGOs z pomocy społecznej

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych Powiatu Gostyńskiego z zakresu pomocy społecznej

 

Starosta Gostyński ogłasza

 

otwarty konkurs ofert

na realizację w 2011 roku zadań publicznych Powiatu Gostyńskiego

z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych

przez organizacje pozarządowe

 

 

I Rodzaj zadania

 

 

Priorytet

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Ostateczny termin składania ofert

Wysokość środków na realizację zadania w 2010 r.

1

2

3

4

5

Pomoc społeczna oraz wspieranie osób niepełnosprawnych

Pomoc rodzinom
z problemami wychowawczymi

5 000,00 zł

15 marca 2011 r.

5 000,00 zł

Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem

20 000,00 zł

15 marca 2011 r.

30 000,00 zł

Pomoc osobom w wieku podeszłym

5 000,00 zł

15 marca 2011 r.

5 000,00 zł

 

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Obliguje to wnioskodawców do wykazania własnego wkładu finansowego na poziomie 5% kwoty wnioskowanej dotacji.

 

 

II. Warunki realizacji zadania

 

  1. W konkursie mogą uczestniczyć prowadzące na terytorium Powiatu Gostyńskiego działalność na rzecz mieszkańców powiatu:

a)   organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,

b)   osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

c)   stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalność pożytku publicznego  w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów,

d) do konkursu nie mogą przystąpić jednostki organizacyjne podlegające organom administracji publicznej i przez nie nadzorowane.

2.  Oczekiwany termin realizacji: 2011 r.

3.  Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert.

4.  Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej z podmiotem, który przedstawi    najkorzystniejszą ofertę; W przypadku równoważnych ofert zastrzega się możliwość podzielenia środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania pomiędzy oferty uznane za najkorzystniejsze.

5.  Dotacja zostanie przekazana na wskazane w oferciekonto.

6.  Wybrany oferent będzie zobowiązany do rozliczenia dotacji w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawieokreślenia wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10.01.2011 r. Nr 25 poz. 26)

http://gostyn.pcpr.info/dane/7/WZÓR%20OFERTY%20REALIZACJI%20ZADANIA%20PUBLICZNEGO.doc

7.   Środki otrzymane w ramach konkursu nie mogą być przeznaczone na pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych i rzeczowych oraz na zasiłki.

 

III. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1536)

 

IV. Termin i procedura składania ofert

 

1.   Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Interesanta, w nieprzekraczalnym terminie określonym dla każdego rodzaju zadań w ust. I  tabela: kolumna 4.

2.   Korespondencję dotyczącą konkursu ofert należy przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

3.   Oferty należy składać według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia      Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawieokreślenia wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10.01.2011 r. Nr 25 poz. 26)

 

 Druki ofert są dostępne na stronie BIP Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Oferty niezgodne z wzorem pozostaną bez rozpatrzenia.

4.   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie; koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie, a także w formie elektronicznej.

5.   Na każdy rodzaj zadania można złożyć jedną ofertę. Ten sam oferent może złożyć oferty na realizację więcej niż jednego rodzaju zadań i dla każdego rodzaju zadań należy złożyć je odrębnie.

6.   Oferta złożona po wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

7.  Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

 

V. Termin otwarcia ofert i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 

1.   Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po terminie składania ofert.

2.   Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, sporządzając pisemny protokół oraz kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona tylko jedna oferta. Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Gostyńskiego.

 

 

 

VI. Kryteria wyboru oferty:

 

 

Lp.

Kryterium

pkt

1.

Cele statutowe oferenta są zbieżne z zadaniem określonym
w ogłoszeniu o konkursie ofert na 2011 rok

0-10

2.

Oferent złożył kompletna ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu

0-10

 

3.

Oferent załączył ramowy program realizacji zadania

0-10

4.

Oferent złożył ofertę zgodną z rodzajem zadania określonego w ogłoszeniu, spełniającą warunki realizacji zadania

0-20

5.

Oferent przewidział na realizację zadania udział własnych środków finansowych

0-20

 

6.

Posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oferenta zapewniają wykonanie zadania

0-20

7.

Doświadczenie oferenta w realizacji ww. zadania lub podobnego przedsięwzięcia, ewentualne rekomendacje

0-10

8.

Kalkulacja kosztów realizacji zadania adekwatna do zakresu rzeczowego zadania

0-20

9.

Wkład pracy społecznej (np. wolontariat) w realizację zadania

0-10

10.

Udział partnerów w realizacji projektu

0-25

11.

Potencjalna atrakcyjność dla uczestników, ilość osób, do których jest kierowana realizacja zadania

0-10

 

 

Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania tego zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem/osobą fizyczną lub prawną. Podmiot składający ofertę może wskazać również inne podmioty partnerskie, uczestniczące w realizacji zadania, wskazując jednocześnie części zadania przez nie realizowane. W powyższych przypadkach należy dołączyć np. umowy partnerskie, umowy darowizny lub zaświadczenia o współpracy określające strony, zakres i stopień ich zaangażowania w realizację oferty.

 Zgodnie z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1536) Starosta Gostyński informuje, że w roku 2011 zadania będące objęte przedmiotem ogłoszenia nie były realizowane, natomiast w roku 2010 zadanie „Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem” było realizowane przez: Fundację „Sąsiedzi Sąsiadom” – 6 000 zł, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia” – 5 000 zł, Stowarzyszenie ‘Dziecko” – 820 zł, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” – 14 180 zł, Stowarzyszenie „Nasz Dom” – 4 000 zł

Łącznie suma dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację ww. zadania wyniosła w 2010 r. 30 000,00 zł.

Zadanie „Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi” w 2010 r. było realizowane przez Stowarzyszenie „Dziecko” (dotacja 5 000,00 zł), a zadanie „Pomoc osobom w wieku podeszłym” było realizowane przez Stowarzyszenie „Dziecko” (dotacja: 5 000,00 zł).

 

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania konkursowego w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-02-23 21:42:45

Inne artykuły