Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Międzypowiatowa konferencja Jesteśmy - wspieramy

Jednym z ostatnich działań w projekcie „Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”, była konferencja pod nazwą „Jesteśmy – wspieramy”. Była ona podsumowaniem rocznych działań projektowych, zrealizowanych dzięki grantowi konkursowemu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Jego celem było dostrzeżenie i upowszechnienie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi - osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim.

Na konferencję przybyło prawie dwustu uczestników z sześciu powiatów, na terenie których był realizowany projekt: pleszewskiego, leszczyńskiego ziemskiego, leszczyńskiego grodzkiego, kościańskiego, rawickiego i gostyńskiego. Odbyła się ona w sali widowiskowo-konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi.  

Konferencję otwarł Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak. Powitał licznie przybyłych, a wśród nich Etatowego Członka Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusza Sikorę, radnego Rady Powiatu Gostyńskiego Zbigniewa Kulaka, Sekretarza Gminy Krobia Katarzynę Szablewską, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i jednocześnie członka Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Grażynę Kaczmarek, Kierowników Środowiskowych Domów Samopomocy: w Krzywiniu Dominika Matelskiego i w Gostyniu Violettę Skorupską, Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej: w Zimnowodzie Grażynę Wirę, w Chwałkowie Ryszarda Janaszaka, w Chumiętkach Agnieszkę Jackowiak i w Rogowie Renatę Wojdę oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi Lecha Bema. 

Następnie głos zabrał przedstawiciel władz Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora. Podkreślił, że zaburzenia psychiczne to poważny i narastający problem współczesnego świata. Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego wskazał też na działania Powiatu Gostyńskiego w obszarze wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podkreślił między innymi, że powiat zapewnia 414 osobom niepełnosprawnym opiekę całodobową w domach pomocy społecznej, 83 osobom zapewnia opiekę dzienną oraz specjalistyczne usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chwałkowie i w Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach. Za pośrednictwem PCPR w Gostyniu powiat dofinansowuje corocznie ok. 30 likwidacji barier architektonicznych i technicznych i ok. 80 wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, a także dla ok. 50 osób dofinansowuje kontynuowanie nauki oraz zakupy wózków inwalidzkich. Powiat dba także o usamodzielnianie osób z niepełnosprawnością, dofinansowując wyposażenie stanowisk pracy dla zatrudnianych osób niepełnosprawnych lub zapewniając im pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Leonowie czy w jednej z czterech spółdzielni socjalnych. 

Kolejna mówczyni, Grażyna Kaczmarek, zwróciła uwagę na fakt, że osoby z zaburzeniami psychicznymi do tej pory mogły liczyć w przypadku trudnej sytuacji materialnej na powszechnie dostępne świadczenia z pomocy społecznej, ale nie było dotychczas mechanizmów wspierania ich w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku. A pomoc środowiskowa w przypadku tej grupy beneficjentów jest podstawowym działaniem terapeutycznym. Dyrektor PCPR w Pleszewie podsumowała też działania, które w ramach projektu na terenie powiatu pleszewskiego zostały skierowane do osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo w następujących obszarach: rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych (np. korzystanie z basenu, rehabilitacja w formie stacjonarnej), aktywizacja osób niepełnosprawnych (np. integracyjne spotkanie Andrzejkowe, wyjścia do lokalnego kina, wyjazdy do teatru, wycieczka turystyczna w Góry Opawskie, turniej kręglarski, Przegląd Twórczości), wsparcie specjalistyczne (np. przeszkolenie pracowników bezpośrednio pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych, warsztaty poświęcone seksualności osób niepełnosprawnych, warsztaty dla rodziców dzieci z autyzmem).

Następnie Mirosław Sobkowiak przedstawił niektóre z działań realizowanych w ramach projektu w powiecie gostyńskim i w powiatach sąsiadujących. Wskazał na piknik rodzinny i międzypowiatowy turniej petanque, w którym wystartowało 14 drużyn osób z niepełnosprawnością z 6 powiatów; na  międzypowiatową konferencję szkoleniową „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi”; na warsztaty dla rodziców i terapeutów „Związki uczuciowe i seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi”; na integracyjny piknik wędkarski, połączony ze świętem pieczonego ziemniaka; na cykl zajęć dla rodziców „Nauka zajęć integracyjnych”; na Mobilny Punkt Porad, w którym doradzali: psycholog, pracownik socjalny i terapeuta środowiskowy; na wyjazdy do kina i do teatru; na zajęcia na kręgielni oraz na warsztaty dziennikarskie, podkreślając przy każdym z działań jego wspierające środowisko osób z zaburzeniami psychicznymi cele.

Kolejna prelegentka psycholog Alicja Data  swoje wystąpienie zatytułowała: „Co jest w życiu ważne?” Wskazała w nim na wartości, które są drogowskazami w życiu każdego człowieka, demonstrując jednocześnie sposoby omawiania tych wartości z osobami niepełnosprawnymi. Pokazała, jak rozmawiać o zdrowiu, rodzinie, miłości, przyjaźni, pieniądzach, szczęściu, odwadze, wierze, pracy, wiedzy czy nadziei.

Następnie wystąpiła psycholog Lucyna Nowak, która omówiła zagadnienie motywacji w prezentacji „Co nas motywuje?” Zwróciła uwagę na to, że w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi najważniejsze jest skupianie się na mocnych stronach tych osób i na rozwijaniu ich zasobów, gdyż to najlepiej sprzyja dochodzeniu do zdrowia. Pokazała, jak motywować osoby niepełnosprawne do działania, jak wzmacniać u nich samoakceptację, jak uczyć je radzenia sobie z odrzucaniem przez innych.

Kończąc konferencję podsumowującą projekt „Jesteśmy – wspieramy”, dyrektor PCPR Mirosław Sobkowiak podziękował wszystkim realizatorom działań projektowych. Szczególnie serdecznie podziękował też uczestnikom projektu, których udział i uwagi były najważniejszym elementem motywującym realizatorów do jak najlepszego przeprowadzenia zaplanowanych aktywności.  Specjalne podziękowania skierował do Doroty Olejniczak z PCPR w Krotoszynie – koordynatorki projektu, która cały czas czuwała nad jego sprawnym i prawidłowym przebiegiem.

Zaprosił też wszystkich uczestników do obejrzenia wystawy pt.: Projekt „Jesteśmy – wspieramy” w fotografii”, przygotowanej w holu ośrodka.  O poczęstunek dla uczestników konferencji zadbała Spółdzielnia Socjalna „Kamerdyner”.

Podziękowania należą się też Stowarzyszeniu „DZIECKO”, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Chwałkowie, które były głównymi realizatorami projektu na terenie powiatu gostyńskiego i powiatów sąsiednich oraz przygotowały na jego koniec interesującą konferencję, przy realizacji której wsparcia udzieliło też  Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w  Krobi.

Podziękowania skierowano też do Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, które były liderem projektu i realizatorem działań  na terenie powiatu pleszewskiego. 

Źródło: St. Dziecko
Data dodania: 2016-12-26 10:51:27

Inne artykuły