Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ministerialny grant dla PCPR w Gostyniu

Powiat gostyński zdobył grant w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

Środki w wysokości 25 tysięcy zł przyznano w wyniku konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Umożliwią one dofinansowanie zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Jest to znaczące wsparcie dla budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, który realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego.

Założeniem ministerialnego konkursu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne takich działań, które służą wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo–wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny oraz wsparciu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Źródło: PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2014-05-03 23:16:07

Inne artykuły