Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

ul. Nowe Wrota 7 63-800 Gostyń

poszukuje kandydata na stanowisko:

Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

       I.    Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

1.   Wykształcenie:

      a)  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie

lub

     b)  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.

2.   Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

3.   Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

4.  Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5.  Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 

6.  Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię. 

7.  Pozostałe warunki określa „Arkusz wymagań na stanowisko pracy” stanowiący integralną część ogłoszenia.

      II.    Oferta kandydata powinna zawierać:

1.   Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.

2.   Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.

3.   Kserokopie świadectw pracy, dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

4.   Kwestionariusz osobowy.

5.   Koncepcję pracy na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności udzielania pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.

6.   Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.

7.  Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego lub oświadczenie, że na kandydacie nie ciąży obowiązek alimentacyjny wynikający z tytułu egzekucyjnego.

8.  Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9.   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

10.Referencje z poprzednich miejsc pracy.

    III.    Pozostałe informacje:

1.   Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń (pok. nr 2)

2.   Termin składania ofert: 10 kwietnia 2015 r. do godz. 12.00 (liczy się wyłącznie data i godzina wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

3.   Koperty winny posiadać dopisek:

Oferta na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

4.   Dokumenty aplikacje osób, które w procesie rekrutacji zostaną wpisane na listę kandydatów, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane zainteresowanym.

5.   O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej każdy kandydat, którego dokumenty spełniać będą wymagania formalne zostanie powiadomiony telefonicznie.

6.  Ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nastąpi po analizie złożonych dokumentów i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
Dodatkowych informacji udziela Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, tel. 65 572 75 28 w godzinach urzędowania PCPR.

Załączniki dostępne na stronie: http://www.gostyn-pcpr.info/ogl_373.html

1.   Arkusz wymagań na stanowisko pracy.

2.   Kwestionariusz  osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-03-31 07:31:38

Inne artykuły