Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Nowe dofinansowania dla niepełnosprawnych - AKTYWNY SAMORZĄD

 

Powiat Gostyński przystąpił do programu „Aktywny samorząd”. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie dolikwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz ich dostęp do edukacji. Realizacja programu służy aktywizacji osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany i działania ujęte w powiatowej  strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz w programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Gostyńskim.

           

            Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7, tel. 65 572 75 28). Pomoc jest udzielana ze środków PFRON.

 

W ramach programu osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Gostyńskiego mogą się ubiegać o dofinansowanie w następujących obszarach:

1) obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją narządu ruchu w znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (maksymalne dofinansowanie 5 000 zł, wkład własny 15%);

2) obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego (który nie jest podstawowym sprzętem komputerowym np. klawiatura brajlowska, klawiatura z większymi klawiszami, dostosowanymi nakładkami i ramkami, mysz pneumatyczna, myszka sterowana głową, urządzenia umożliwiające poruszanie kursorem poprzez ruchy wykonywane głową lub za pomocą mrugania, monitor komputerowy o przekątnej ekranu przekraczającej 24” itd.) wraz z oprogramowaniem dla osób w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku w znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (maksymalne dofinansowanie 5 000 zł, wkład własny 10%);

3) obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich dla osób w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją narządu wzroku w znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (maksymalne dofinansowanie 5 000 zł, wkład własny 10%);

4) obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich dla osób w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją narządu wzroku w znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (maksymalne dofinansowanie 12 000 zł, wkład własny 5%);

5) obszar B4 (aktywny od 2013 r.) – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich (maksymalne dofinansowanie dla osoby głuchoniewidomej 1 500 zł – dla pozostałych adresatów obszaru 1 000 zł, bez wkładu własnego);

6) obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób w wieku aktywności zawodowej niemogących poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (maksymalne dofinansowanie 7 000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14 000 zł w indywidualnych przypadkach po opinii eksperta, wkład własny 10%);

7) obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób w wieku aktywności zawodowej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (maksymalne dofinansowanie 3 000 zł, bez wkładu własnego);

8) obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat B: w szczególności kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu oraz dojazdem obejmującym koszty przejazdu na kurs i powrotu z kursu - dla osób pełnoletnich, w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, (maksymalne dofinansowanie kursu/egzaminu 1 500 zł + pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy 600 zł, wkład własny 25%);

9) obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu ponoszonej przez osobę w wieku aktywności zawodowej, posiadającą znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywną zawodowo i mającą pod swoją opieką dziecko (maksymalne dofinansowanie 200 zł miesięcznie, rocznie nie więcej niż 2 200 zł, wkład własny 15%).

            Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:

- w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym

oraz gdy PFRON określa dodatkowe wymagania  w zakresie rodzaju niepełnosprawności:

-  w zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.

 

            Wnioski są dostępne w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PCPR w Gostyniu oraz Punkcie Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, działającym przy PCPR w Gostyniu. Można je też pobrać ze strony internetowej www.pcpr-gostyn.info (zakładka: Pobieranie druków i wniosków).

Termin składania wniosków - do 30 września 2012 r.

            Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć pod adresem www.pfron.org.pl/portal/pl/355/1392/Aktywny_samorzad.html

                                    

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu serdecznie zaprasza do skorzystania z dofinansowań. 

Źródło: PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2012-08-18 15:39:26

Inne artykuły