Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie

Gostyń: Zorganizowanie 14 - dniowego turnusu rehabilitacyjnego ogólnousprawniajacego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów wraz z dowozem i przywozem powrotnym uczestników oraz szkoleniem z zakresu aktywizacji zawodowej i edukacji zdrowotnej w ramach projektu systemowego PCPR Gostyń Aktywni razem. program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim współfinansowanego ze środków Unii w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 204127 - 2010; data zamieszczenia: 30.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu , ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie, tel. 65 572 75 28, faks 65 572 75 28.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gostyn.pcpr.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie 14 - dniowego turnusu rehabilitacyjnego ogólnousprawniajacego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów wraz z dowozem i przywozem powrotnym uczestników oraz szkoleniem z zakresu aktywizacji zawodowej i edukacji zdrowotnej w ramach projektu systemowego PCPR Gostyń Aktywni razem. program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim współfinansowanego ze środków Unii w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego ogólnousprawniajacego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów wraz z dowozem i przywozem powrotnym uczestników oraz szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej i edukacji zdrowotnej w ramach projektu systemowego PCPR Gostyń Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w nadmorskiej miejscowości dla osób ze schorzeniami: z chorobami neurologicznymi, z dysfunkcją narządu ruchu, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu wzroku, z dysfunkcją narządu słuchu, z niepełnosprawnością intelektualną, chorobą psychiczną, epilepsją, mózgowym porażeniem dziecięcym, z chorobami układu krążenia, układu oddechowego, z chorobami układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii. Zamówienie obejmuje: 1. Dojazd: Transport autokarowy uczestników z Gostynia do miejscowości w której położony jest ośrodek oraz przywóz uczestników z ośrodka do Gostynia po zakończeniu turnusu. Zamawiający wymaga by transport odbywał się w pojazdach wyposażonych w klimatyzację, wc oraz system nagłośnienia, dostosowanym również do przewozu osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wykonawca zapewnia suchy prowiant na drogę powrotną. 2. Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym dla 40 osób w tym: 30 osób niepełnosprawnych i 10 osób- opiekunów osób niepełnosprawnych, 1 osoby z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ostateczna ilość osób może ulec zmianie nie więcej niż o 4 osoby. 3. Zakwaterowanie wszystkich uczestników turnusu w jednym budynku, w pokojach 2 lub 3 osobowych. Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (łazienka i toaleta), wraz z minimalnym wyposażeniem, takim jak: TV, ręczniki, czajnik bezprzewodowy, szklanki, inne naczynia, 1 litr wody mineralnej gazowanej lub niegazowanej na 1 uczestnika dziennie. 4. Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) w stołówce położonej na terenie ośrodka. 5. Bezpłatną całodobową opiekę medyczną (stała opieka lekarska i pielęgniarska). 6. Opłacenie przez Wykonawcę taksy klimatycznej za wszystkich uczestników turnusu. 7. Ubezpieczenie uczestników turnusu w ramach NNW w czasie od wyjazdu z Gostynia po powrót do Gostynia. 8. Zabiegi rehabilitacyjne dla wszystkich uczestników turnusu (2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie wg zaleceń lekarza ośrodka na uczestnika pobytu, ustalone na podstawie informacji o stanie zdrowia wraz z dokumentacją medyczną lub pakiet zabiegów). Baza zabiegowa ośrodka winna obejmować minimum: - kinezyterapia, - masaże, w tym materacem masujacym, - okłady borowinowe, - wirówki kkd i kkg, - hydroterapia, - fizykoterapia, - ciepłolecznictwo, - światłolecznictwo, - krioterapia, - inhalacje ultradźwiękowe, gimnastyka rehabilitacyjna, - terapia zajęciowa, - muzykoterapia. 9. Zapewnienie bezpłatnie bazy wypoczynkowo rekreacyjnej, w tym: - infrastruktura sportowa (boiska do gier zespołowych - piłka nożna, koszykówka, siatkówka, stół do tenisa stołowego, sala gimnastyczna) wraz z bezpłatną wypożyczalnią sprzętu sportowego znajdująca się na terenie ośrodka - inne rekreacje np.: kawiarnia, stół bilardowy, piłkarzyki, gry planszowe. 10. Zapewnienie uczestnikom bezpłatnego dostępu do basenu krytego, 11. Zapewnienie bezpłatnie uczestnikom pobytu obsługi kulturalno - oświatowej, programów integracji społecznej (ogniska z pieczeniem kiełbasek, grillowanie, zabawy taneczne, wieczorki przy muzyce na żywo, pogadanki prozdrowotne, wieczorki tematyczne wraz z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy). 12. Przeprowadzenie szkolenia dla osób niepełnosprawnych z zakresu aktywizacji zawodowej, doradztwa zawodowego w wymiarze 10 h lekcyjnych na jednego uczestnika, w tym powinno zawierać następujące elementy: - pisanie CV - poruszanie się na rynku pracy - promocja siebie Szkolenie każda powinno być zrealizowane w 2 grupach po 15 osób w sali wyposażonej w stoły, krzesła, tablicę, ekran projekcyjny, wraz z poczęstunkiem w postaci ciastek itp., kawy, herbaty, wody mineralnej, soków owocowych. 13. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu edukacji prozdrowotnej w wymiarze 10 h lekcyjnych na jednego uczestnika z naciskiem na tematykę edukacji seksualnej dostosowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną Szkolenie powinno być zrealizowane w 2 grupach każda po 15 osób w sali wyposażonej w stoły, krzesła, tablicę, ekran projekcyjny, wraz z poczęstunkiem w postaci ciastek itp., kawy, herbaty, wody mineralnej, soków owocowych. 14. Zapewnienie uczestnikom pobytu: - możliwości bezpłatnego skorzystania z pralni 1 raz w trakcie trwania turnusu dla każdego uczestnika. 15. Odległość ośrodka od morza maksymalnie 400m. 16. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania miejsc, z których korzystać będą uczestnicy turnusu (pokoje, sala zajęciowa itp.) poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską (dostarczonych przez Zamawiającego). 17. Zapewnienie animatora grupy odpowiedzialnego za koordynację pobytu grupy na turnusie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4, 80.57.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 20.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 tj.), 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tj.) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły (spełnia - nie spełnia) na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą sie ubiegać wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi podobne, polegające na organizacji turnusu rehabilitacyjnego z programem rekreacyjno- wypoczynkowym dla osób niepełnosprawnych dla grupy nie mniejszej niż 50 osób niepełnoprawnych wraz z opiekunami, a także załączyli dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi podobne, polegające na organizacji turnusu rehabilitacyjnego z programem rekreacyjno- wypoczynkowym dla osób niepełnosprawnych dla grupy nie mniejszej niż 50 osób niepełnoprawnych wraz z opiekunami, a także załączyli dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zmaówienia moga sie ubiegać zamawiajacy, którzy posiadają aktualny na dzień składania ofert i trwania konkursu wpis do rejestru organizatorów turnusow rehablilitacyjnych, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych Dz. U 2007 Nr 230 poz. 1694)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą sie ubiegac zamawiający, którzy posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty (załacznik nr 1 do siwz) wykaz usług zrealizowanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat (załacznik nr 3 do siwz) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gostyn.pcpr.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Nowe Wrota 7 63-800 Gostyń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Nowe Wrota 7 63-800 Gostyń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach progrmau Operacynego kapital Ludzki 2007-2013 priorytet VII - promocja Integracji Społecznej, dzialanie 7.1-rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddzialanie 7.1.2- rozwoj i upowszecjnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfiakcja istotnych warunków zamówienia - link: http://gostyn.pcpr.info/dane/7/siwz.doc

Źródło: oprac. PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2010-08-04 12:50:01

Inne artykuły