Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o przetargu

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usług szkoleniowych i doradczych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie gostyńskim.

Szczegółowe informacje zob.: www.bip.powiat.gostyn.pl

 

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Ul. Nowe Wrota 7

63-800 Gostyń

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(oznaczana dalej jako SIWZ lubspecyfikacja)

 

 

Postępowania O Udzielenie Zamówienia Publicznego

O Wartości  poniżej200000 €

Prowadzonego W Trybie Przetargu Nieograniczonego

 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA:

 

 

„Wsparcie niepełnosprawnych, młodzieży i rodzin w ramach projektu

”Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie gostyńskim””

 

Sygnatura postępowania:  230.1.2012

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2010 R., NR 113, POZ. 759 ZE ZM.),
 

_________________________


CZĘŚĆ I SIWZ

 

 

1.           Informacje o Zamawiającym.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, zwane dalej Zamawiającym, ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń.

 

2.           Tryb udzielenia zamówienia.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w oparciu o art. 39 i n. ustawy w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi  592.081,76 zł co stanowi równowartość 147.298,73 EUR. 

 

3.           Opis przedmiotu zamówienia.

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień(CPV):

80500000-9 Usługi szkoleniowe

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

                                                                      

3.1. Wymagania w zakresie zorganizowania szkoleń:

3.1.1. Szkolenia- Zamawiający wymaga, aby:

üWykonawca zapewnił trenera/trenerów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu,

üszkolenia odbywały się w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w przedziale godzin od 9.00 do 18.00,

üWykonawca zapewnił dwie 15-minutowe przerwy kawowe w trakcie każdego dnia szkolenia oraz jedną przynajmniej półgodzinną przerwę obiadową w trakcie każdego dnia szkoleniowego,

üszkolenia stacjonarne odbywały się na terenie powiatu gostyńskiego,

üWykonawca prowadził dziennik zajęć wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i dostarczył go Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia.

3.1.2. Materiały szkoleniowe- Zamawiający wymaga, aby:

üprzekazane materiały szkoleniowe opatrzone były logotypem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej, w formie zapisu: „Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”; użyte logotypy i sformułowania muszą być zgodne z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, przygotowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Wykonawca przekazał Zamawiającemu na potrzeby dokumentacji projektowej jeden egzemplarz materiałów w formie papierowej oraz jeden w formie elektronicznej.

3.1.4. Sala szkoleniowa- Zamawiający wymaga, aby:

üWykonawca zagwarantował w ramach szkoleń stacjonarnych salę szkoleniową na terenie powiatu gostyńskiego, dostępną przez co najmniej 8 godzin dziennie, z dostępem do zaplecza sanitarnego, wyposażonej w odpowiednie do charakteru sali nagłośnienie, ekran do wyświetlania multimediów oraz flipcharty z kartkami papieru i kompletem markerów.

3.1.5. Wyżywienie- Zamawiający wymaga, aby:

üWykonawca zapewnił w trakcie poszczególnych szkoleń wyżywienie dla uczestników szkolenia w postaci:

1)    obiadu, zgodnie z poniższym opisem:

·         zupa

·         ciepłe danie główne

·         kompot – 200 ml lub woda mineralna – 200 ml lub napój.

2)    serwisu kawowego(w trakcie którego podawana będzie kawa, mleko do kawy, herbata, woda mineralna, ciasteczka) - dwa razy w każdym dniu szkoleniowym, w czasie określonym w harmonogramie szkolenia;

 

3.2. Informacje o finansowaniu zamówienia:

Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2.

 

Współfinansowanie: Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% ogólnych środków przeznaczonychna realizację zamówienia.

 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr  3 do SIWZ.

 

 

4.           Termin wykonania zamówienia.

 

4.1.Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia do dnia 30. listopada 2012 roku, z tym że poszczególne szkolenia powinny zostać wykonane w następujących terminach:

Zadanie 1 zamówienia:  31.08.2012 r.

Zadanie 2 zamówienia:  30.09.2012 r.

Zadanie 3 zamówienia:  31.10.2012 r.

Zadanie 4 zamówienia:  31.10.2012 r.

Zadanie 5 zamówienia:  30.11.2012 r.

Zadanie 6 zamówienia:  31.08.2012 r.

Zadanie 7 zamówienia:  30.11.2012 r.

Zadanie 8 zamówienia:  30.11.2012 r.

Zadanie 9 zamówienia: 31.08.2012 r.

Zadanie 10 zamówienia: 31.08.2012 r.

Zadanie 11 zamówienia: 31.08.2012 r.

Zadanie 12 zamówienia:  31.08.2012 r.

Zadanie 13 zamówienia:  30.11.2012 r.

Zadanie 14 zamówienia:  30.09.2012 r.

Zadanie 15 zamówienia:  30.09.2012 r.

Zadanie 16 zamówienia:  31.10.2012 r.

Zadanie 17 zamówienia:  31.10.2012 r.

Zadanie 18 zamówienia:  30.11.2012 r.

 

4.2.Zamawiający zastrzega, iż  szkolenia nr 9,10,11,12 zrealizowane zostaną łącznie w ramach jednego wyjazdu szkoleniowego.

 

 

5.           Oferty częściowe, oferty wariantowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna, podwykonawcy.

 

5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe będą odrzucone.

5.2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.3.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.

5.4.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

5.5.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5.6.Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia.

 

6.           Wymagania dotyczące wadium.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

7.           Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

 

8.           Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

8.1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8.2.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 8.1. Części I SIWZ, jeżeli:

 

8.2.1. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 8.1.1. Części I SIWZ, Wykonawca wykaże, że:

- jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,

- jest wpisany do rejestru organizatorów turnusów prowadzonego przez wojewodę.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone powyżej.

 

8.2.2. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 8.1.2. Części I SIWZ, Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje) usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej 6 usług szkoleniowych lub doradczych w wymiarze co najmniej 1 dnia szkoleniowego każda (gdzie dzień szkoleniowy wynosił co najmniej 5 godzin dydaktycznych) dla co najmniej 10 osób każda, skierowanych do osób usamodzielnianych objętych indywidualnym programem usamodzielnienia i/lub wychowanków rodzin zastępczych i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych i/lub osób niepełnosprawnych i/lub rodzin wieloproblemowych i/lub osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub rodzin zastępczych, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, odpowiadających swoją tematyką przynajmniej 6 spośród 18 form aktywizacji (zadań) wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

 

8.2.3. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 8.1.3. SIWZ, Wykonawca wykaże,  że posiada aktualny wpis ośrodka do rejestru ośrodków prowadzonego przez właściwego wojewodę, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim,

- kobiet po mastektomii,                                                           

- z upośledzeniem umysłowym.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony powyżej.

 

8.2.4. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 8.1.4. SIWZ, Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.

 

8.3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr  9 do SIWZ.

8.5.Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 9.1.1. SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1.2.-9.1.5.  SIWZ, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.

8.6.Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a ustawy, jest także zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

 

9.           Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.

 

9.1.W celu wykazania spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

9.1.1.  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do SIWZ;

9.1.2.  oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy.

9.1.3.  oświadczenie o posiadaniu wpisu Wykonawcy do rejestru organizatorów turnusów prowadzonego przez wojewodę,

9.1.4.  oświadczenie o posiadaniu wpisu ośrodka Wykonawcy do rejestru ośrodków prowadzonego przez właściwego wojewodę, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim, kobiet po mastektomii, z upośledzeniem umysłowym.

9.1.5.  wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), obejmujący 6 usług szkoleniowych lub doradczych o wymiarze co najmniej 1 dnia szkoleniowego każda (gdzie dzień szkoleniowy wynosił co najmniej 5 godzin dydaktycznych) dla co najmniej 10 osób każda, skierowanych do osób usamodzielnianych objętych indywidualnym programem usamodzielnienia i/lub wychowanków rodzin zastępczych i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych i/lub osób niepełnosprawnych i/lub rodzin wieloproblemowych i/lub osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub rodzin zastępczych, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, odpowiadających swoją tematyką przynajmniej 6 spośród 18 form aktywizacji (zadań) wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, wraz z dokumentem potwierdzającym, iż usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie (np. referencje lub protokół odbioru usługi - obejmujące co najmniej wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował/realizuje zamówienie, którego dokumenty dotyczą, wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie, opinię tego podmiotu, podpisaną przez umocowanego przedstawiciela, stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane należycie);

         

9.2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:

9.2.1.   oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4b do SIWZ;

 

9.3.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty o których mowa w pkt. 9.2. SIWZ, składa odrębnie każdy z Wykonawców.

9.4.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

9.5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

-    w pkt. 9.2.1. SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; dokument lub dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

9.6.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

10.          Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

 

10.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 SIWZ.

10.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.3.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

 

 

11.          Opis sposobu przygotowania oferty.

 

11.1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.2.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

11.3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie załączone do oferty dokumenty sporządzone wjęzyku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

11.4.Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom wskazanym w treści SIWZ.

11.5.Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

11.6.Oferta musi zawierać:

11.6.1. „Formularz oferty”, którego wzór stanowi załączniki nr 1 do SIWZ,

11.6.2. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 9 SIWZ,

11.6.3. stosowne pełnomocnictwa - w przypadkach wskazanych w SIWZ.

11.7.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu/-ów określającego/-ych status prawny Wykonawcy/-ów lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy/-ów upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

11.8.Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

11.9.Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy, który złoży w swojej ofercie załączniki o treści nieodpowiadającej treści załączników do SIWZ, zostanie odrzucona.

11.10.Zamawiający zaleca, aby całość oferty była trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie, oraz aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane.

11.11.Zamawiający zaleca przygotowanie spisu zawierającego wykaz wszystkich przedkładanych dokumentów i oświadczeń z podaniem numeru strony, na której dany dokument i oświadczenie się znajduje.

11.12.We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej firmę (nazwę) Wykonawcy i jego siedzibę.

11.13.Wszelkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki muszą być parafowane (w miejscu naniesienia tych poprawek) przez osobę/-y podpisującą/-e ofertę lub osobę/-y upoważnioną/-e do jej podpisania.

11.14.Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie lub innym opakowaniu spełniającym powyższe cechy.

11.15.Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

 

Oferta w postępowaniu na:

 

„Wsparcie niepełnosprawnych, młodzieży i rodzin w ramach projektu

”Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie gostyńskim”

 

Nie otwierać przed dniem:  27.06.2012 , godzina 10:30

11.16.Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w stosunku do której Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

11.17.Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

11.18.Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę (lub osoby podpisujące ofertę, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób), zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 8.4. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

11.19.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

11.20.Jeżeli Wykonawca zamierza korzystać przy realizacji zamówienia z podwykonawcy(-ów), jest zobowiązany w Formularzu oferty wskazać część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy(-om).

11.21. Wykonawca jest świadomy, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.) ten „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego […] zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

 

12.       Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.

 

12.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

12.2.Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy.

12.3.Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie dopuszcza zadawania pytań drogą telefoniczną oraz nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania zadane w tej formie.

 

 

13.       Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

13.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną, faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

13.2.Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń.

13.3.Korespondencję w formie faksowej należy kierować na nr faksu:  (65)5727528

13.4.Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail:  pcpr@gostyn.pl

13.5.Informacje dotyczące postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej, na której udostępniania jest SIWZ (www.bip.powiat.gostyn.pl), w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie oraz przekazywane będą Wykonawcom w formie pisemnej w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie.

13.6.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia Pani Alicja Data oraz Violetta Kolendowicz (tel. 65 572 75 28), w kwestiach proceduralnych związanych z przebiegiem postępowania Pani Agnieszka Jackowiak (tel. 65 572 75 28).

        

 

14.          Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

14.1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu do dnia 27.06.2012 r. do godz. 10:00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

14.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 27.06.2012 r., o godz. 10:30, w pok. nr  7.

14.3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.4.W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- informacje dotyczące ceny zawarte w ofercie.

14.5.Informacje, o których mowa w pkt. 14.3. i 14.4. powyżej, Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

15.          Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

 

15.1.Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert, i w takiej formie, jaka jest wymagana dla złożenia oferty.

15.2.Zmiana oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę lub inne opakowanie zawierające zmianę oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. W przypadku składania kolejnych zmian oferty, dopisek „ZMIANA OFERTY” powinien zostać uzupełniony o kolejny numer zmiany.

15.3.Koperty lub opakowania oznakowane dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przed otwarciem kopert lub opakowań zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

15.4.Wycofania oferty dokonuje się na wniosek Wykonawcy, podpisany przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie także pełnomocnictwem, o ile wycofanie oferty podpisze osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie jest potwierdzone wpisem do właściwego rejestru). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.

15.5.Wycofanie oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę lub inne opakowanie zawierające wycofanie oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

15.6.W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (opakowania) zawierające oferty, które zostały wycofane. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

 

16.       Termin związania ofertą.

 

16.1.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30  dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16.2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

17.       Opis sposobu obliczenia ceny.

 

17.1.Cenę należy wskazać w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.

17.2.Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne do realizacji umowy (koszty wynagrodzenia trenera/trenerów, koszt przygotowania jednego kompletu materiałów szkoleniowych oraz powielenia materiałów szkoleniowych, koszt zapewnienia sali szkoleniowej, koszt zapewnienia wyżywienia, należne podatki, koszty ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty, jeżeli występują). Wykonawca podaje wszystkie ceny z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W cenie brutto należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej na dzień otwarcia ofert stawce.

 

 

18.       Informacje dotyczące rozliczenia w walutach obcych.

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

 

 

19.       Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

19.1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

19.2.  Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:

         Kryterium nr 1 – Cena –30punktów

         Kryterium nr 2 – Doświadczenie wykonawcy - 70punktów

         

19.2.1         . Kryterium nr 1 – Cena

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie, w niniejszym kryterium zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:

Pi =30 x Cmin / Ci

gdzie:

i to numer oferty,

Pi to liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,

Cmin to najniższa łączna ryczałtowa cena brutto oferty spośród łącznych ryczałtowych cen brutto wszystkich ofert,

Ci to łączna ryczałtowa cena brutto ocenianej oferty.

 

19.2.2.W kryterium 2 „Doświadczenie Wykonawcy” oferta zostanie oceniona w skali punktowej do 70pkt na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w wykazie sporządzonym według wzoru będącego załącznikiem nr 7 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług (do powyższego wykazu należy załączyć dokumenty, że wskazane w nim zamówienia zostały wykonane należycie, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta Wykonawcy, który wykaże, że w okresie 3 lat licząc od terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie największą liczbę samoistnych (tj nie będących fragmentem innych szkoleń) usług w zakresie tożsamym z objętym przedmiotem niniejszego zamówieniaokreślonym w Załaczniku nr 3 -  Opisie przedmiotu zamówieniatjw zakresie:

-                treningu kompetencji i umiejętności społecznych i /lub psychospołeczmych, 

-                treningu kompetencjiosobistych i /lub życiowych,

-                zajęć z trenerem pracy i/lub treningu pracy,

-        realizacji turnusu rehabilitacyjnego,

-        usług indywidualnego poradnictwa obejmujących usługi poradnictwa prawnego i zawodowego i  socjalnego i psychologicznego,

-        realizacji zajęć w zakresie arteterapii,

-        realizacji kursów zawodowych: prawa jazdy kategorii B lub operatora wózka widłowego lub spawania metodą TIG i/lub MIG i/lub MAG lub opiekuna i wychowawcy obozów i kolonii szkolnych, 

-        realizacji zespołów ćwiczeń psychoruchowych i/lub obozów aktywnej integracji,

-                treningu integracji emocjonalnej,

-                treningu komunikacji partnerskiej

-                treningu kompetencji rodzicielskich,

-                realizacji zajęć rekereacyjnych dla rodzin - rodziców, dzieci i młodzieży w formule wyjazdowej.

       

Każda następna oferta uzyska odpowiednio mniej punktów, zgodnie z wzorem:

 

                                          liczba usług z oferty ocenianej

Liczba punktów oferty = -------------------------------------------------------------------- x 70

                                  największa liczba  usług z wszystkich ofert

 

Pod pojęciem usługi Zamawiający rozumie usługę szkoleniową lub doradczą zrealizowaną na rzecz zewnętrznego w stosunku do siebie podmiotu. Wymagany minimalny wymiar usługi to co najmniej 1 dzień szkoleniowy gdzie dzień szkoleniowy wynosił co najmniej 5 godzin dydaktycznych dla co najmniej 10 osób. Wykazywany przez Wykonawcę cykl szkoleniowy lub doradczy odpowiadający tematyką danemu zadaniu określonemu w Załaczniku nr 3 - Opisie przedmiotu zamówienia a objęty jedną umową Zamawiający traktuje zawsze jako jedną usługę.

 

19.2.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

20.       Oferta z rażąco niską ceną.

 

20.1.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

20.2.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

20.3.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

 

21.       Uzupełnienie oferty.

 

21.1.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

21.2.Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

21.3.Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

 

22.       Wyjaśnianie treści i tryb oceny ofert.

 

22.1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści pkt. 22.2. poniżej, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

22.2.Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

22.3.Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści pkt. 21 SIWZ.

22.4.Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

 

23.       Wykluczenie Wykonawcy.

 

23.1.Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

23.2.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

24.       Odrzucenie oferty.

 

24.1.Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy.

24.2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

 

25.       Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

 

25.1.Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego ofertaodpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i zostanie oceniona, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza w odniesieniu do tej części zamówienia.

25.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty,Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty,o:

25.2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

25.2.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

25.2.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

25.2.4. terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

25.3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 25.2.1. powyżej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

 

26.       Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

26.1.O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

26.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego,

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji w/w zamówienia,

- oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz ewentualnej rękojmi lub gwarancji,

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

 

 

27.       Wzór umowy.

Wzór umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.

 

28.       Unieważnienie postępowania.

 

28.1.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy.

28.2.O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

     - złożyli ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

29.       Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 

29.1.Wykonawcom, a także innym podmiotom okreśłonym w dziale VI ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w tym dziale Ustawy na zasadach tam wskazanych.

29.2.Środkami ochrony prawnej są:

- odwołanie - na zasadach określonych w art. 180 i n. ustawy,

- skarga do sądu - na zasadach określonych w art. 198a i n. ustawy.

 

30.       Wykaz załączników do SIWZ.

Załącznikami do SIWZ są następujące wzory:

 

Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika

Załącznik nr 1

Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2

Wzór Umowy

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4a i 4b

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 5

Wykaz wykonanych zamówień;

Załącznik nr 6

Wykaz - Doświadczenie wykonawcy

 
Źródło: PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2012-06-18 17:58:26

Inne artykuły