Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o wyborze Partnera

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, informuje o wyborze Partnera, w otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pozakonkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020, Działania 7.2 Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przygotowanego
na konkurs zamknięty nr RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15 ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę oznakowaną numerem 2 Oferenta: Spółdzielnia Socjalna „ARKA”, 63-800 Gostyń, ul. Kolejowa 24.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2016-03-14 21:09:03

Inne artykuły