Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ograniczono odbieranie rodzicom dzieci

Ustawą z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy­ Kodeks rodzinny i opiekuńczy ograniczono umieszczanie dziecka w pieczy zastępczej. Wprowadzono dwie zmiany, które zaczną obowiązywać pod koniec kwietnia br.

Pierwsza z nich zakłada umieszczanie dziecka w pieczy zastępczej jedynie wówczas, gdy uprzednio stosowane inne środki przewidziane w art. 109 § 2 pkt 1–4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz formy pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka. Wyjątkiem pozostaje konieczność niezwłocznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, wynikająca z poważnego zagrożenia dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego życia lub zdrowia (art. 1123 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Środki wskazane w ww. przepisie to zarządzenia sądu opiekuńczego dotyczące:

1)      zobowiązania rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierowania małoletniego do placówki wsparcia dziennego lub skierowania rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;

2)      określenia, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddania rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;

3)      poddania wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;

4)      skierowania małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi.

Z kolei wśród form pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, znajduje się wsparcie w różnych formach udzielane przez instytucje, głównie ośrodki pomocy społecznej, i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności asystenta rodziny, jak również placówki wsparcia dziennego i rodziny wspierające.

 

Druga ze zmian natomiast polega na wprowadzeniu ustawowego zakazu umieszczania dziecka w pieczy zastępczej, wbrew woli rodziców, wyłącznie z powodu ubóstwa (art. 1123 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Źródło: PCPR
Data dodania: 2016-03-25 21:45:50

Inne artykuły