Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Oświata w Poniecu przeciw przemocy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowały specjalistyczne szkolenie (31.10.14) dla pracowników oświaty. Było one poświęcone procedurze „Niebieskie Karty”, której głównym celem jest przerwanie przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy. Szkolenie w Gminnym  Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Poniecu prowadził certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej. 

Prócz członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Poniecu (policjanci, pracownicy socjalni, pedagodzy, nauczyciele, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pielęgniarki, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kuratorzy i wiceburmistrz) w szkoleniu uczestniczyli też nauczyciele Szkoły Podstawowej w Poniecu oraz Gimnazjum Publicznego w Poniecu.

Omawiano działania, które należy podjąć w przypadku zgłoszenia przemocy lub pojawienia się podejrzenia, że ktoś jej doświadcza. Wskazywano na sposoby reagowania, udzielania wsparcia i pomocy tym, którzy jej doznają i ich rodzinom.

                Część szkolenia poświęcono zjawisku agresji w szkole, zwłaszcza rówieśniczej. Wskazywano na działania, które pozwalają skutecznie przeciwdziałać tej agresji.

               

                Organizatorzy szkolenia przypominają, że  procedura "Niebieskich kart" polega na obowiązku wszczęcia  interwencji oraz sporządzeniu przez każdego pracownika służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty czy policji specjalnej karty informacyjnej o podejrzeniu stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Podstawową zaletą tej procedury jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać. Odpowiedni sposób działania stanowi gwarancję, że interwencja będzie optymalna. Krzywdzenie jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne formy, takie jak krzywdzenie fizyczne, psychiczne, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie ekonomiczne czy zaniedbywanie. Optymalna interwencja to taka, która przede wszystkim zapewni ofierze bezpieczeństwo w trudnej, czy wręcz tragicznej dla niej sytuacji.

                Po udzieleniu pomocy dziecku lub innej ofierze przesyła się niezwłocznie formularz "Niebieskiej Karty" do Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy ośrodku pomocy społecznej w każdej gminie. Specjaliści powołani do tego Zespołu weryfikują zgłoszenie i, w przypadku potwierdzenia się informacji o wystąpieniu przemocy, podejmują działania osłonowe i pomocowe, skierowane do ofiar przemocy oraz naprawcze, adresowane do sprawców.

                Procedura ta jest prowadzona niezależnie od postępowania prokuratorskiego czy prowadzonego przez policję, wyjaśniającego, czy doszło do złamania prawa i popełnienia przestępstwa przeciwko osobom bliskim. 

            Jeżeli doznajesz przemocy – pamiętaj, nie jesteś sam(a)!

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR w Gostyniu.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-11-02 10:11:45

Inne artykuły