Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Powiatowe konkursy dla organizacji pozarządowych w obszarze pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Gostyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Gostyńskiego z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe.

Konkurs obejmuje 4 kategorie zadań:

  1. Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi: pomoc rodzicom mającym problemy przez zorganizowanie warsztatów wspierających kompetencje rodzicielskie wraz z działaniami towarzyszącymi, w szczególności dla rodziców ze skierowaniami sądowymi i kuratorskimi.
  2. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
  3. Integracja ze środowiskiem i aktywizacja seniorów.
  4. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w szczególności przez prowadzenie i promocję rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskiwania nowych rodzin zastępczych.

Ostateczny termin składania ofert w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (w wersji papierowej i elektronicznej) upływa 28 lutego 2015 r. o godz. 14.00.

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Obliguje to wnioskodawców do wykazania własnego wkładu finansowego na poziomie minimum 5% kwoty wnioskowanej dotacji.

            Warunki realizacji zadania, termin i procedura składania ofert, termin otwarcia ofert
i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty są dostępne w ogłoszeniu konkursowym na stronie BIP Starostwa Powiatowego. Zostały też wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

            Oceny formalnej i merytorycznej dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu. Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Gostyńskiego.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-02-01 17:31:13

Inne artykuły