Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PCPR przypomina o dofinansowaniach dla studentów niepełnosprawnych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przypomina, że do 10 października 2011 r.w Oddziale Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmowane są wnioski w ramach realizacji programu „STUDENT II-kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim (szkolnym) 2011/2012 składane są w terminie do 10 października 2011r. w Oddziale PFRON właściwym terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej szkoły.

Z programu mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:

- studentami studiów pierwszego, drugiego stopnia studiów wyższych, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych, uczniami szkół policealnych, studentami uczelni zagranicznych, studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarmym lub systemie niestacjonarnym.

Przyznane w ramach programu dofinansowanie może obejmować w szczególności następujące koszty związane z nauką pobieraną przez wnioskodawcę:

- opłaty za naukę (czesne)

- zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania

- dojazdów

- związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament)

- uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej

- zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę

- wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych

Miejsce składania wniosków (osobiście lub drogą pocztową): Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Lindego 4, 60-573 Poznań, kontakt telefoniczny: 61 666 46 03.

Druki wniosków oraz procedury programu są ogólnodostępne na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON”.

Wnioski można również pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Nowe Wrota 7.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-10-08 13:18:28

Inne artykuły