Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Podsumowali pomoc społeczną

Rada Powiatu Gostyńskiego podsumowała na ostatniej sesji działalność powiatowej pomocy społecznej w roku 2012.

W wyniku działań w 2012 roku placówek i specjalistów działających w powiatowym systemie pomocy społecznej: 570 osobom zapewniono opiekę całodobową (w tym 146 dzieciom), 396 osobom zapewnioną opiekę dzienną, 50 osób usamodzielniono. Zrealizowano 36 projektów socjalnych, adresowanych do środowisk z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 1293 decyzje i postanowienia administracyjne, udzieliło 9045 porad osobom indywidualnym, przeprowadziło 24 kontrole w palcówkach podległych, zorganizowało 36 szkoleń i konferencji dla 579 uczestników. Udzieliło też 2028 świadczeń na kwotę 2850257,49zł oraz 531 razy udzieliło pomocy rzeczowej. Przeprowadziło też 17 mediacji rodzinnych i 19 terapii rodzinnych oraz podjęło 81 razy pomocy w Telefonie Zaufania. Wypożyczyło też 44 razy sprzęt rehabilitacyjny potrzebującym. Zostało wydanych 100 egz. „Informatora dla osób niepełnosprawnych”, 100 egz. broszury informacyjnej dla ofiar przemocy oraz 100 egz. publikacji „Informator. Instytucje pomocy społecznej w powiecie gostyńskim”.

Odnotowano też w ubiegłym roku znaczące sukcesy, np. powiat został laureatem w ogólnopolskim konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej na programy wsparcia dla pieczy zastępczej za projekt „Szkolenia rodzin zastępczych”. W projekcie „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie gostyńskim”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wzięło udział 133 beneficjentów. A działania powiatowego systemu pomocy społecznej były kilkakrotnie pokazywane na konferencjach ogólnopolskich i wojewódzkich jako przykłady dobrych praktyk.

System pomocy społecznej w powiecie gostyńskim tworzą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działające przy nim: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Ośrodek Mediacyjny, Telefon Zaufania, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Bank Pomocy Rzeczowej, pogotowia rodzinne, specjalistyczne rodziny zawodowe i rodziny zastępcze; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Bruczkowie, Dom Dziecka w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,  Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli, z oddziałami w Gostyniu i Krobi, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach oraz stale współpracujących 14 organizacji pozarządowych.

Słowa podziękowania należą się wszystkim pracowników powiatowej pomocy społecznej za dobrą pracę na rzecz potrzebujących.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2013-06-16 07:45:42

Inne artykuły