Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Podsumowanie projektu PO KL AKTYWNI RAZEM

 

Od dwóch lat Powiat Gostyński realizuje projekt „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie gostyńskim” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu pozyskało na realizację projektu środki finansowe w wysokości: 726 107,19 zł. Ze szkoleń w ramach projektu skorzystało ogółem 85 beneficjentów, w tym 62 osoby niepełnosprawne i 23 osoby usamodzielniane. Środki na realizację zadań w 89,5% wartości projektu pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeznaczane były m.in. na finansowanie warsztatów edukacyjnych, szkoleń zawodowych oraz turnusów rehabilitacyjnych i inne działania aktywizujące uczestników projektu. 

28 grudnia 2011 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczny etap realizacji projektu „Aktywni razem. Organizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – realizator projektu, skierowanego do osób usamodzielnianych z rodzin  zastępczych i Domu Dziecka oraz do niepełnosprawnych z terenu powiatu gostyńskiego.

PCPR na ten cel pozyskało w 2011 r. 329 489,22 zł z PO KL Poddziałanie 7.1.2. Powiat Gostyński dofinansował projekt kwotą 38 655,16 zł.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście na czele ze Starostą Gostyńskim Andrzejem Pospieszyńskim i Wicestarostą Januszem Sikorą, a także 40 tegorocznych beneficjentów projektu i ich rodziny, opiekunowie oraz zespół projektowy. Celem spotkania było podsumowanie projektu i rozdanie certyfikatów uczestnikom. Uroczystego wręczenia dyplomów poświadczających uzyskane kwalifikacje dokonali starostowie, którzy podziękowali uczestnikom za aktywny udział oraz zespołowi projektowemu z PCPR w Gostyniu za inicjatywę oraz sprawne przygotowanie i przeprowadzenie tak wielotorowego projektu.

Uczestnicy tegorocznego etapu to 25 osób niepełnosprawnych i 13 usamodzielnianych wychowanków z rodzin  zastępczych i domu dziecka.

Osoby z niepełnosprawnością wzięły nieodpłatnie udział w kursie komputerowym,  w warsztatach kształtowania kompetencji społecznych, w turnusie rehabilitacyjnym połączonym z zajęciami w ramach doradztwa zarodowego, w wycieczce – warsztatach umiejętności społecznych, w warsztatach aktywnej integracji podnoszących kompetencje poruszania się po rynku pracy oraz skorzystały z badań lekarskich i usług rehabilitacji prozdrowotnej, a także ze specjalistycznej rehabilitacji na basenie metodą Hallwick. Uczestniczyły też w cyklu indywidualnych spotkań doradczych z prawnikiem, doradcą zawodowym, pedagogiem i pracownikiem socjalnym.

Osoby usamodzielniane ukończyły 10 kursów, w tym zawodowych: prawa jazdy (9 osób), spawania (2 osoby), fryzjerski (1 osoba), kierowcy - operatora wózków widłowych z wymianą butli gazowych (10 osób), tworzenia biżuterii (3 osoby), filcowania (3 osoby), specjalistyczny kurs grafiki komputerowej i tworzenia stron www (1 osoba), wyrabiania butów z tworzyw naturalnych (4 osoby) i w warsztatach wzmacniających twórcze myślenie oraz w warsztatach aktywnej integracji podnoszących kompetencje poruszania się po rynku pracy, w warsztatach kształtowania kompetencji społecznych. Skorzystały też ze wsparcia finansowego na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Uczestniczyły też w cyklu indywidualnych spotkań doradczych z prawnikiem, doradcą zawodowym, psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym.

Po obejrzeniu prezentacji podsumowującej poszczególne działania projektu, był czas - przy kawie - na wspomnienia i rozmowy o bliższych i dalszych planach. Spotkanie zakończyły wzajemne życzenia noworoczne. 

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-12-28 22:42:06

Inne artykuły