Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Podsumowano działania pomocy społecznej

Rada Powiatu Gostyńskiego podsumowała na ostatniej sesji działalność powiatowej pomocy społecznej w roku 2014.

W wyniku działań w 2014 roku placówek i specjalistów działających w powiatowym systemie pomocy społecznej: 607 osobom zapewniono opiekę całodobową (w tym 179 dzieciom), 243 osobom zapewnioną opiekę dzienną, 16 osób usamodzielniono. Zrealizowano 27 programów i projektów socjalnych, adresowanych do środowisk z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego, wydało 649 decyzji i postanowień administracyjnych, udzieliło 8 347 porad osobom indywidualnym, przeprowadziło 20 kontroli w palcówkach podległych, zorganizowało 22 szkolenia i konferencje dla 940 uczestników. Udzieliło też 1735 świadczeń na kwotę 2 669 318 zł oraz 288 razy udzieliło pomocy rzeczowej. Przeprowadziło też 20 mediacji rodzinnych i 18 terapii rodzinne i indywidualnych oraz podjęło 48 razy pomocy w Telefonie Zaufania. Wypożyczyło też 12 razy sprzęt rehabilitacyjny potrzebującym oraz przekazało nieodpłatnie 28 specjalistycznych sprzętów rehabilitacyjnych. Wydawano zainteresowanym: „Informator dla osób niepełnosprawnych”, „Broszurę informacyjną dla ofiar przemocy” oraz publikacja „Informator. Instytucje pomocy społecznej w powiecie gostyńskim”, a także podręcznik dla rodziców „Mamo! Tato! Kochajcie mnie!”.

W ubiegłym roku powiat gostyński został laureatem w ogólnopolskim konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Asystent  rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - grant otrzymało PCPR w Gostyniu. Wielokrotnie działania powiatowego systemu pomocy społecznej były prezentowane na konferencjach ogólnopolskich i wojewódzkich jako przykłady dobrych praktyk.

System pomocy społecznej w powiecie gostyńskim tworzą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działające przy nim: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Telefon Zaufania, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, pogotowia rodzinne, specjalistyczne rodziny zawodowe i rodziny zastępcze; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Bruczkowie i w Zimnowodzie, Dom Dziecka w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,  Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli, z oddziałami w Gostyniu i Krobi, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach, Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „Dziecko” oraz stale współpracujących 19 organizacji pozarządowych.

Słowa podziękowania należą się wszystkim pracownikom i współpracownikom powiatowej pomocy społecznej za dobrą pracę na rzecz potrzebujących.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-05-24 15:09:54

Inne artykuły