Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Podsumowano działania przeciw przemocy w rodzinie w 2013 r.

Podsumowano realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Powiatu Gostyńskiego w roku 2013. W ramach ww. programu realizowano poszczególne cele przez wskazane niżej działania organizacji pozarządowych, policji, jednostek organizacyjnych samorządu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  koordynującego realizację programu.

  1. Cel 1: Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy:

 

1) Podnoszenie świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie:

      a) w 2013 r. przeprowadzono kampanię społeczną „Razem przeciw przemocy” zwiększającą świadomość społeczną dotyczącą zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie i poszerzająca wiedzę na temat skutków przemocy  obejmująca:

      - przygotowanie, wydruk i rozpowszechnianie na terenie 7 gmin 300 plakatów, 2500 broszur- informatorów profilaktycznych dla potencjalnych ofiar przemocy,

      - przygotowanie audycji radiowej w radiu „Elka”,

      - przygotowanie spotu telewizyjnego w lokalnej telewizji „Nowej Telewizji Gostyń”

      - przygotowanie i wydruk 5 artykułów prasowych w lokalnych gazetach,

      - przeprowadzenie konferencji edukacyjnej dla rodziców, specjalistów instytucji i organizacji pozarządowych poświęconej różnym obszarom przemocy i zagadnieniom poprawy sytuacji rodzin zagrożonych przemocą,

      - poszerzenie treści wydanego w 2011 r. podręcznika dla rodziców i jego publikacja, nakład 1000 egzemplarzy rozpowszechniony wśród rodziców oraz specjalistów pracujących z problemem przemocy w rodzinie

Realizator: PCPR w Gostyniu w ramach projektu „Razem przeciw przemocy II” dofinansowanym przez Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej

 

2) Organizowanie dwóch edycji warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie – Stowarzyszenie „Dziecko” w ramach dofinansowania z Powiatu Gostyńskiego oraz PCPR w Gostyniu w ramach projektu „Razem przeciw przemocy II” dofinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

3) prowadzenie mediacji rodzinnych – Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „Dziecko”

 

4) prowadzenie Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli (Powiat Gostyński) z oddziałami w Krobi i Gostyniu

 

5) zorganizowanie i przeprowadzenie andrzejkowego festynu rodzinnego promującego prawidłowe wzorce rodzicielskie dla ok. 150 osób, obejmującego gry i zabawy rodzinne, promujący aktywne rodzinne spędzanie czasu bez alkoholu. W ramach festynu zorganizowano konkurs rysunkowy z nagrodami dla dzieci pt. „Moja rodzina”.

Realizator: PCPR w Gostyniu w ramach projektu „Razem przeciw przemocy II” dofinansowanym przez Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej

 

  1. Cel 2: Zapewnienie pomocy i ochrony ofiarom przemocy w rodzinie

 

1)      Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach zapewnia schronienie i pomoc specjalistyczną ofiarom przemocy, pomoc ambulatoryjna dla mieszkańców Powiatu Gostyńskiego, prowadzi też usamodzielnianie mieszkanek

Realizator: Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach, dofinansowanie Powiatu Gostyńskiego.

2)      Prowadzenie Ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie  – 1. PCPR w Gostyniu, 2. Stowarzyszenie „Dziecko”

 

3)      Poradnictwo specjalistyczne – 1. PCPR w Gostyniu, 2. Stowarzyszenie „Dziecko”

 

4)      Telefon zaufania – 1. PCPR, 2. Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu

 

5)      Prowadzenie procedur „Niebieskiej Karty – gminy Powiatu Gostyńskiego

 

6)      Zapewnienie dzieciom zagrożonym przemocą w rodzinie miejsc w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – PCPR w Gostyniu

 

7)      Pomoc osobom opuszczającym ośrodki interwencji kryzysowej w usamodzielnieniu – BOIK, Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Gostyńskiego

 

  1. Cel 3: Rozwijanie działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

 

1)      prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – PCPR w Gostyniu

 

2)      prowadzenie terapii indywidualnych i specjalistycznego poradnictwa – PCPR w Gostyniu

 

  1. Cel 4: Poprawa skuteczności realizowanych zadań przez instytucje i organizacje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

1) Działania w ramach Powiatowego Zespołu Konsultacyjny – pracowano nad problemami związanymi z działalnością Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, omówiono formy oddziaływania na sprawców przemocy, założenia programu „Razem Przeciw Przemocy” oraz przeprowadzono dyskusję na temat działania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gmin i powiatu gostyńskiego, rekomendowano nowe procedury pracy Grup Roboczych.

 

2) Przeprowadzenie 4 szkoleń z zakresu stosowania procedury niebieskiej karty, pracy Grup Roboczych, pomocy dla osób doznających przemocy i pracy z osobami stosującymi przemocy dla pracowników OPs – ów, oświaty, służby zdrowia, członków zespołów interdyscyplinarnych – PCPR w Gostyniu.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-06-07 15:06:21

Inne artykuły