Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Podsumowano powiatową pomoc społeczną

Rada Powiatu Gostyńskiego podsumowała na ostatniej sesji działalność powiatowej pomocy społecznej w roku 2018.

System pomocy społecznej w powiecie gostyńskim tworzą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działające przy nim: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Telefon Zaufania, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Bank Pomocy Rzeczowej, pogotowia rodzinne i rodziny zastępcze; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i działające przy nim Grupowe Mieszkania w Bruczkowie i w Zimnowodzie, Dom Dziecka nr 1 w Bodzewie, Dom Dziecka nr 2 w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli, z oddziałami w Gostyniu i Krobi, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach Stowarzyszenia „KREATYWNI”, Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz stale współpracujących 15 organizacji pozarządowych.

W wyniku działań w 2018 roku placówek i specjalistów działających w powiatowym systemie pomocy społecznej: 586 osobom zapewniono opiekę całodobową (w tym 144 dzieciom), 175 osobom zapewnioną opiekę dzienną, 27 osób usamodzielniono. Zrealizowano 35 programów i projektów socjalnych, adresowanych do środowisk z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego, wydało 937 decyzji i postanowień administracyjnych, udzieliło 8 348 porad osobom indywidualnym, przeprowadziło 16 kontroli w palcówkach podległych, zorganizowało 38 szkoleń i konferencji dla 982 uczestników. Udzieliło też
2 115 świadczeń finansowych na kwotę 3 046 164,62 złoraz 40 razy udzieliło pomocy rzeczowej. Przeprowadzono też 30 mediacji rodzinnych i 44 terapie rodzinne i indywidualne oraz udzielono 42 razy pomocy w Telefonie Zaufania. Wypożyczyło też 39 razy sprzęt rehabilitacyjny potrzebującym oraz przekazało nieodpłatnie 43 specjalistyczne sprzęty rehabilitacyjne. Wydawano zainteresowanym: „Informator dla osób niepełnosprawnych”, „Broszurę informacyjną dla ofiar przemocy” oraz publikacja „Informator. Instytucje pomocy społecznej w powiecie gostyńskim”, a także podręcznik dla rodziców „Mamo! Tato! Kochajcie mnie!”.

Wielokrotnie wspierano działania charytatywne dla dzieci i dorosłych potrzebujących wsparcia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zostało nagrodzone Certyfikatem „Znak Jakości „Przyjazny Urząd” w Ogólnopolskim Konkursie „Przyjazny Urząd”.  W ubiegłym roku powiat gostyński został laureatem w ogólnopolskim konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Asystent  rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - grant otrzymało PCPR w Gostyniu.

Projekt  „Oparcie społeczne  dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pleszewie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „DZIECKO” i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie wygrał grant Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w konkursie na działania wspierające osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Dodatkowo PCPR w Gostyniu zdobyło grant w wojewódzkim konkursie Wojewody Wielkopolskiego „Wsparcie dla podmiotów prowadzących program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie na rok 2018”.

Wielokrotnie działania powiatowego systemu pomocy społecznej były prezentowane na konferencjach ogólnopolskich i wojewódzkich jako przykłady dobrych praktyk.

Słowa podziękowania należą się wszystkim pracownikom i współpracownikom powiatowego systemu pomocy społecznej za dobrą pracę na rzecz potrzebujących.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2019-07-04 18:38:35

Inne artykuły