Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Pomoc dla niepełnosprawnych studentów i uczniów szkół policealnych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje uczniów i studentów niepełnosprawnych, ich rodziny i opiekunów, że w ramach programu STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych mogą otrzymać wsparcie finansowe. Druki wniosków oraz Szczegółowe informacje można otrzymać w siedzibie PCPR.

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne. Program „STUDENT II”, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, adresowany jest do osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), uczących się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, w szkołach policealnych oraz na studiach, studiach podyplomowych i doktoranckich. Dofinansowanie mogą też uzyskać osoby ze stopniem lekkim, pod warunkiem, że były już uczestnikami programu.

Przyznane w ramach programu dofinansowanie może obejmować w szczególności następujące koszty związane z nauką pobieraną przez Wnioskodawcę: opłaty za naukę (czesne), zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dojazdów, koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament), uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np.CD) oraz dyskietek, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej szkoły (podstawowa jednostka organizacyjna, filia lub zamiejscowy ośrodek dydaktyczny) do 29 lutego br.

 Pełna treść procedur realizacji programu „STUDENT II”, wraz z formularzami wniosków, dostępna jest na www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”/ „STUDENT II” / „Procedury realizacji programu oraz załączniki”). Druki wniosków można również uzyskać w Oddziałach PFRON oraz w siedzibie PCPR w Gostyniu.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-02-12 10:38:38

Inne artykuły