Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Pomoc dla uczniów szkół policealnych i studentów

     
Pomoc dla uczniów szkół policealnych i studentów niepełnosprawnych
   
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje uczniów i studentów niepełnosprawnych, ich rodziny i opiekunów, że w ramach programu STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych mogą otrzymać wsparcie finansowe. Druki wniosków oraz szczegółowe informacje można otrzymać w siedzibie PCPR.
    Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne. Program „STUDENT II”, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, adresowany jest do osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), uczących się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, w szkołach policealnych oraz na studiach, studiach podyplomowych i doktoranckich.
   Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej szkoły (podstawowa jednostka organizacyjna, filia lub zamiejscowy ośrodek dydaktyczny) do 10 października danego roku akademickiego (szkolnego).
   Wnioskodawcy, którzy nie złożą wniosku ww. terminie, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki dotyczących drugiego półrocza danego roku akademickiego (szkolnego), w terminie od 1 lutego do 28 lutego każdego roku realizacji programu. 
Przyznane w ramach programu dofinansowanie może obejmować w szczególności następujące koszty związane z nauką pobieraną przez Wnioskodawcę: opłaty za naukę (czesne), zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dojazdów, koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament), uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np.CD) oraz dyskietek, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
     Pełna treść procedur realizacji programu „STUDENT II”, wraz z formularzem wniosku, dostępna jest na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.Data dodania: 2009-09-22 12:00:00

Inne artykuły