Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Porady i pieniądze dla NGOs

Gostyńskie Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGOs, działające przy Stowarzyszeniu „Dziecko”, zaprasza do korzystania ze swoich usług.  Zadaniem CID jest zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego lokalnym fundacjom i stowarzyszeniom, a także tym, którzy chcą powołać fundację lub założyć stowarzyszenie. Co ważne, oferowana organizacjom pomoc jest bezpłatna.

 

CID w Gostyniu obejmuje swoim zasięgiem obszar powiatów: rawickiego i gostyńskiego.

Gostyńskie Centrum Informacyjno-Doradcze otwarte jest dla organizacji w siedzibie Stowarzyszenia „Dziecko” przy ul. Parkowej 1a. CID w Gostyniu działa w ramach wielkopolskiej sieci 8 Centrów Informacyjno-Doradczych. 

 

 

CID zaprasza organizacje i osoby chcące skorzystać z porad do wcześniejszego umawiania się telefonicznie lub mailowo, dlatego że doradcy CID udzielają bardzo często też porad w formie wyjazdowej lub uczestniczą w spotkaniach doradczych i szkoleniowych.

Informację o działalności CID można także uzyskać pod numerem telefonu Stowarzyszenia „Dziecko” 725 167 236 lub mailem stowarzyszeniedziecko@wp.pl.

 

Aktualnie CID w Gostyniu  informuje o gminnych i powiatowych źródłach finansowania dla organizacji pozarządowych. Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszych Doradców, którzy pomogą Państwu dobrać konkurs do profilu działań organizacji, wspomogą wypełnianie wniosku oraz wyjaśnią procedury aplikacyjne.

 

 Dodatkowo CID informuje o aktualnych konkursach grantowych, np.:

 

1.Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020. Organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób starszych, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: aktywność społeczna, promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową; edukacja osób starszych; partycypacja społeczna oraz zewnętrzne usługi społeczne. 

Oferty należy składać od 28 stycznia do 19 lutego 2014 r. przez Generator Ofert ASOS.

Wymagany wkład własny (finansowy i/lub osobowy) to 10 % wartości projektu.

Szczegółowe informacje:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,6568,konkurs-asos-edycja-2014.html

 

2. Krajowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Celem konkursu dla organizacji pozarządowych jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Zakres możliwych do zrealizowania w ramach Programu działań obejmuje wszystkie wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obszary działalności pożytku publicznego.

Priorytet 1. Małe inicjatywy - rozwój możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw.

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo - łączenie aktywności obywatelskiej ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.

Priorytet 3. Aktywni obywatele - wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.

Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe - wzmocnienie potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

Ofertę należy przesłać do 7 marca 2014 r. do godz.16:15.

 Szczegółowe informacje:  http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,3512.html

 

3.Narodowy Bank Polski w trybie ciągłym prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów edukacyjnych dotyczących ekonomii i finansów

Dofinansowywane są działania takie jak: konkursy, olimpiady, zajęcia pozalekcyjne, szkolenia, konkursy, konferencje i inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym.

O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne, w tym szkoły i inne placówki oświatowe.

Wnioskodawca składa wniosek co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu we właściwym terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy Oddziale Okręgowym NBP.

Szczegółowe informacje:  http://www.nbportal.pl/pl/edukacja/dofinansowania_nbp

 

4.Konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2014.

Obszary konkursowe: - działania na rzecz rodziny; - działania na rzecz seniorów; - działania na rzecz osób z niepełno sprawnościami; - działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Oferty należy składać do 7 marca 2014 r. do godziny 15:30.

Szczegółowe informacje: www.bip.umww.pl (zakładka: otwarty konkurs ofert – pomoc społeczna)

 

5. Konkurs ofert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na „Realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka”.

Oferty należy składać do 28 lutego 2014.

Szczegółowe informacje: http://bip.umww.pl/portal?id=2314043

 

6. Konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację działań w dziedzinie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2014.

Oferty należy składać do 31 marca 2014 roku.

Szczegółowe informacje: http://bip.umww.pl/portal?id=2302944

Źródło: St. Dziecko
Data dodania: 2014-02-09 13:55:32

Inne artykuły