Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Poszukiwani kandydaci na dyrektora rodzinnego domu dziecka

PCPR w Gostyniu, na prośbę PCPR w Myszkowie, informuje, że Starostwo Powiatowe w Myszkowie, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie

Wymagania niezbędne:

Dyrektorem placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która:

a) posiada wykształcenie średnie,

b) posiada świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) bądź zobowiąże się do ukończenia ww. szkolenia do dnia rozpoczęcia pracy na stanowisku,

c) posiada pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora,

d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

e) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo – wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji.

Wymagania dodatkowe

a) doświadczenie w pracy z dziećmi,

b) posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu pedagogiki opiekuńczo – resocjalizacyjnej, psychologii, pracy socjalnej,

c) znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego oraz samorządu terytorialnego,

d) znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

e) samodzielność w podejmowaniu decyzji,

f) umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,

g) komunikatywność i kreatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Zabezpieczenie całodobowej opieki i wychowania nad wychowankami przebywającymi w placówce, w szczególności:

a) traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,

b) zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,

c) zapewnienie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,

d) zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań,

e) zaspakajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych,

f) zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencję w życie prywatne dziecka,

g) umożliwienie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

2) Współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie spraw dotyczących poszczególnych wychowanków.

3) Organizacja sprawnego funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie, dbałość o mienie placówki.

Wszelkie informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie  ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków lub pod nr telefonu 34/315-79-08.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2019-02-15 20:39:49

Inne artykuły