Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

 

I Ty możesz zostać rodziną zastępczą dla dzieci,

które marzą, by dorastać w rodzinie!

 

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, czasami musi interweniować państwo. Wówczas dziecku zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania.

Dzieciństwo trwa krótko, dziecko nie może czekać.

Pomóżmy stworzyć im normalne dzieciństwo.

 

 

Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć i obdarować ciepłem rodzinnym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi stały nabór kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udziału w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, uzyskają informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębią wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększą umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji. Odbędą też praktyki w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka oraz poznają inne rodziny zastępcze.

Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, którego rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki. Rozmaite przyczyny powodują, iż funkcjonowanie wielu rodzin ulega zaburzeniom, dziecko zostaje pozbawione opieki rodzicielskiej, a niekiedy dochodzi nawet do porzucenia dziecka, bądź zagrożenia jego zdrowia lub życia.

Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko. Dodatkowo należy spełniać określone przepisami warunki*.

 

Ważne:

- rodzina zastępcza to nie adopcja

- opieka zastępcza sprawowana jest czasowo

- dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub się usamodzielnić

- dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby

- troska o cudze dzieci nie jest tym samym co troska o dziecko własne

- dzieci kierowane do pieczy zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności

- większość z tych z dzieci wymaga większej niż przeciętne dziecko uwagi i uczucia, wymaga zatem więcej zrozumienia i cierpliwości

- dzieci w pieczy zastępczej potrzebują także utrzymywania więzi z rodziną biologiczną

 

 

Każda istniejąca i nowopowstająca rodzina zastępcza otrzymuje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz wsparcie specjalistyczne w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego
i psychologicznego, a także możliwość uczestnictwa w grupach wsparcia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu obejmuje znacznie szerszym, niż wymagają tego obligatoryjne przepisy, wsparciem rodziny zastępcze Powiatu Gostyńskiego. PCPR w Gostyniu przyznaje - w sytuacjach zasadnych - świadczenia fakultatywne, m.in. na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. Przyznaje też rodzinom zastępczym świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. PCPR w Gostyniu przyznaje też dofinansowania do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych poza miejscem zamieszkania, przyznaje też świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej. PCPR w Gostyniu przyznaje też świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.

Rodziny zastępcze korzystają od kilku lat z dodatkowych specjalistycznych szkoleń, organizowanych przez PCPR w Gostyniu. Otrzymują też znaczące wsparcie
w niesieniu pomocy dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych w postaci wsparcia materialnego. Rodziny zastępcze wraz z dziećmi w pieczy i dziećmi biologicznymi mogą korzystać, dzięki aktywnej działalności PCPR w Gostyniu, z bezpłatnych wyjazdów szkoleniowych połączonych z wypoczynkiem nad jeziorem lub nad morzem.

Znaczna część tych świadczeń jest możliwa do udzielenia rodzinom zastępczym dzięki aktywności PCPR w Gostyniu oraz pozyskiwaniu przez Centrum dodatkowych środków spoza budżetu powiatu na te działania. Pozostałe świadczenia są możliwe dzięki dobrej współpracy PCPR w Gostyniu z Zarządem i Radą Powiatu Gostyńskiego oraz przychylnością członków ww. organów dla idei pieczy zastępczej.  Wysokość budżetu dla rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Gostyńskim w 2012 r. wynosi 1 902 880 zł.

 

            Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR
w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: pp. Alicja Data i Natalia Hajnsz (ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 8.00 do 16.00, w środy od 8.00 do 18.00, we wtorki, czwartki i piątki od 700 do 1500.

 

* 1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

                a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

                b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

                c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-11-03 13:44:30

Inne artykuły