Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych! Dzieci nie mogą czekać!

 

Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć i obdarować sercem i ciepłem rodzinnym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ogłasza kolejnynabór na szkolenie na kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - marzec 2012 r.

Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udziału w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi.

Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, którego rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki. Rozmaite przyczyny powodują, iż funkcjonowanie wielu rodzin ulega zaburzeniom, dziecko zostaje pozbawione opieki rodzicielskiej, a niekiedy dochodzi nawet do porzucenia dziecka, bądź zagrożenia jego zdrowia lub życia.

Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko i spełniać określone przepisami warunki*.

Każda istniejąca i nowopowstająca  rodzina zastępcza otrzymuje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz wsparcie specjalistyczne w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego
i psychologicznego, a także możliwość uczestnictwa w grupach wsparcia. Dla rodzin niezawodowych istnieje możliwość awansu zawodowego.

            Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR
w Gostyniu, pani Alicja Data i Natalia Hajnsz na ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 8.00 do 16.00, w środy od 8.00 do 18.00, we wtorki, czwartki i piątki od 700 do 1500.

 

Dzieciństwo trwa krótko, dziecko nie może czekać.

Znajdź w swoim domu i sercu miejsce dla dzieci pozbawionych ciepła i opieki własnych rodziców.

Pomóż stworzyć im normalne dzieciństwo.

 

* 1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

                a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

                b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

                c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Źródło: Oprac. PCPR
Data dodania: 2011-12-27 10:55:06

Inne artykuły