Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Poszukujemy rodziców!

„I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ogłasza nabór na szkolenie na kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - grudzień 2010 r.

Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udziału w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi.

Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, którego rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki. Rozmaite przyczyny powodują, iż funkcjonowanie wielu rodzin ulega zaburzeniom, dziecko zostaje pozbawione opieki rodzicielskiej, a niekiedy dochodzi nawet do porzucenia dziecka, bądź zagrożenia jego zdrowia lub życia.

Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko i spełniać określone przepisami warunki*.

Każda istniejąca i nowopowstająca  rodzina zastępcza otrzymuje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz wsparcie specjalistyczne w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego
i psychologicznego, a także możliwość uczestnictwa w grupach wsparcia.

            Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR
w Gostyniu, pani Alicja Data i Natalia Hajnsz na ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 8.00 do 19.00, w środy od 8.00 do 18.00, we wtorki, czwartki i piątki od 700do 1500.

 

Dzieciństwo trwa krótko, dziecko nie może czekać.

Znajdź w swoim domu i sercu miejsce dla dzieci pozbawionych ciepła i opieki własnych rodziców.

Pomóż stworzyć im normalne dzieciństwo.

 

* Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

  • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
  • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
  • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
  • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
  • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
  • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Źródło: Oprac. PCPR
Data dodania: 2010-11-16 13:49:55

Inne artykuły