Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Potrzebni innym

 

W dniach 26-29 października w Solcu – Zdroju odbyło się IV Ogólnopolskie Forum Powiatowych i Miejskich Centrów Pomocy Rodzinie. Tegoroczne obrady przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie odbywały się pod hasłem „Potrzebni innym”. Patronat nad zjazdem objęła Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedan. Wśród uczestników był też przedstawiciel PCPR w Gostyniu, dyrektor Mirosław Sobkowiak.

Obrady zdominowały dwa tematy. Pierwszy to potrzeba standaryzacji usług pomocy społecznej na czele z pracą socjalną. W tym celu Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” we współpracy ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych „WRZOS”, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje kilkuletni projekt systemowy 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, w ramach którego powstają standardy usług, które następnie w ramach programu pilotażowego zostaną wprowadzone i przetestowane w wybranych PCPR-ach i OPS-ach w kraju, po to, by rekomendować je do wprowadzenia tych usług w postaci standardów  ogólnopolskich.

Drugi dominujący temat obrad, ale też i dyskusji kuluarowych, to obecne projekty zmian w ustawie o pomocy społecznej oraz bardzo bulwersujący środowisko pomocy społecznej projekt ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W czasie dyskusji i omawiania projektowanych zmian uzyskano zapewnienie Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Krystyny Wyrwickiej, że wbrew zapisom w projekcie zmian do ustawy o pomocy społecznej, pracownicy socjalni powiatowych centrów pomocy rodzinie nie zostaną pozbawieni tak ważnego narzędzia pracy, jakim są kontrakty socjalne. Natomiast projekt ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej został totalnie skrytykowany, jako tworzący kolejne, obok gminnych i powiatowych systemów pomocy społecznej, systemy pracy z rodziną.  Spowoduje to zaprzepaszczenie i przekreślenie wypracowanego systemu wsparcia rodzin zastępczych przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Zamiast skorzystania z ich dorobku, pełnej znajomości wszystkich funkcjonujących rodzin zastępczych i ich problemów, z realizowanych na co dzień działań wspierających, prowadzonych przez powiatowe centra pomocy rodzinie grup wsparcia, warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje wychowawcze rodzin zastępczych, przekreśla się to i odrzuca, marnotrawiąc olbrzymi wysiłek pracowników socjalnych, pedagogów i psychologów z powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz marnotrawiąc potężne nakłady poniesione przez powiaty na wypracowanie sprawnie funkcjonującego systemu wsparcia dla rodzin zastępczych

 Ogólnopolskie stowarzyszenie PCPR „CENTRUM” postanowiło aktywnie włączyć się w opracowywanie kształtu nowej ustawy, by nie zniweczyła ona dotychczasowego dorobku pomocy społecznej i nie zostawiła rodzin zastępczych w pustce, gdyż na planowany do utworzenia nowy system wspierania rodzin zastępczych nie ma pieniędzy ani w budżetach samorządów powiatowych, ani w budżecie państwa.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2010-11-01 22:23:48

Inne artykuły