Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Powiat daje szansę dzieciom

Sejm RP ustanowił rok 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej. Rodzinną pieczę uznano za najlepszy sposób pomocy dzieciom okresowo pozbawionym pieczy rodziny własnej. Rada Powiatu Gostyńskiego, uznając pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach za jeden z powiatowych priorytetów, uchwaliła „Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie 2009 – 2015. System pomocy dziecku i rodzinie realizowany na terenie powiatu gostyńskiego”.


Celem powiatowego systemu pomocy rodzinie i dziecku w sferze opiekuńczo – wychowawczej jest wspieranie procesu wychowania oraz w przypadku umieszczenia dziecka poza rodziną, zapewnienie mu właściwej opieki w warunkach rodzinnych oraz, jak tylko będzie to możliwe, zwrócenie dziecka rodzinie biologicznej jak najszybciej bez szkody dla niego.


Działania pomocowe są realizowane na czterech poziomach. Pierwszy obejmuje działania profilaktyczne i oddziaływanie wewnątrzrodzinne, czyli wszelkie działania o charakterze profilaktycznym i terapeutyczno - wzmacniającym, w których podejmuje się oddziaływania na rodzinę z zachowaniem jej integralności i jedności, w miarę możliwości na terytorium rodziny, czyli tam, gdzie zachodzi większość procesów rozwojowych. Działania na tym poziomie dotyczą wszystkich dzieci i rodzin, poprzez opiekę pozalekcyjną, rozwój zainteresowań i umiejętności i organizowanie czasu wolnego.


Poziom drugi obejmuje pomoc wewnątrzrodzinną wspartą objęciem dziecka pomocą częściową. W niektórych przypadkach jest wskazane, by oprócz oddziaływań terapeutycznych na terenie rodziny (pomoc specjalistyczna, psychologiczna, terapeutyczna, mediacje rodzinne, programy wyprowadzania rodziny z kryzysu), udzielić dziecku pomocy w świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, świetlicach terapeutycznych, bez jednak stałego separowania dziecka od rodziców (pomoc dzienna).


Poziom trzeci to rodzinna opieka zastępcza. W przypadku, gdy z punktu widzenia bezpieczeństwa dziecka lub innych ważnych okoliczności występuje konieczność rozdzielenia dziecka od rodziny, zachodzi konieczność znalezienia dla dziecka czasowego, rodzinnego środowiska zastępczego. To działanie będzie miało również na celu przywrócenie jedności i „naprawienie" rodziny naturalnej, lub - przy braku możliwości osiągnięcia tego celu - znalezienie dla dziecka trwałego miejsca i lub udzielenie mu pomocy w usamodzielnieniu.


Poziom czwarty obejmuje zapewnienie całodobowej opieki instytucjonalnej. W przypadkach, w których niemożliwe będzie udzielenie pomocy wewnątrz rodziny, ani też nie będzie można z jakichkolwiek powodów znaleźć dla dziecka zastępczego środowiska rodzinnego, konieczne będzie zapewnienie dziecku całodobowej opieki w odpowiedniej palcówce opiekuńczo-wychowawczej.

Oprócz opisu realizowanych już na terenie powiatu różnorodnych form pomocy dziecku i rodzinie program przedstawia również kierunki rozwoju udzielanego wsparcia. Jest to m.in. uruchomienie warsztatów korekcyjnych dla rodzin z problemami wychowawczymi, zwiększenie liczby świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, zwiększenie liczby rodzin zastępczych i zawodowych rodzin zastępczych oraz rozszerzenie działalności Domu Usamodzielnień.

Koordynacja programu została powierzona Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które już przystąpiło do realizacji założeń powiatowego programu poprzez uruchomienie grup wsparcia dla rodziców zastępczych oraz przeprowadziło szkolenie dla kandydatów na zawodowe rodziny wielodzietne lub pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, jak również zawodowe rodziny specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnością. Obecnie trenerzy PCPR prowadzą szkolenie I stopnia – dla spokrewnionych i niespokrewnionych rodzin zastępczych.
W dalszym trwa też poszukiwanie i nabór kandydatów na rodziców zastępczych.

Data dodania: 2009-03-30 12:00:00

Inne artykuły