Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Powiat gostyński w gronie zwycięzców ogólnopolskiego konkursu

Minister Pracy Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”. Celem programu jest m.in. rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej jako profesjonalnego wsparcia środowisk rodzinnych form pieczy zastępczej. Wśród samorządów, które znalazły się w gronie laureatów, znalazł się powiat gostyński.

Środki w wysokości 37,5 tysiąca zł przyznano w wyniku konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Umożliwią one dofinansowanie zatrudnienia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Jest to znaczące wsparcie dla budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego.

Założeniem ministerialnego konkursu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne takich działań, które służą wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo–wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny oraz wsparciu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-05-16 17:22:53

Inne artykuły