Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Powiat wyróżniony przez SGiPW

Na wojewódzkim seminarium „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – budowanie lokalnej polityki walki z przemocą”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski (26.02) w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dyskutowano o tym, jakie są uwarunkowania prawne, ramy programowe na szczeblu krajowym i regionalnym oraz najlepsze narzędzia radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy. Zaprezentowano też jako przykład dobrej praktyki - system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie gostyńskim, wspierany przez lokalnych partnerów, w tym samorządy gminne i organizacje pozarządowe. Warto podkreślić, że działania powiatu gostyńskiego były jedną z dwóch dobrych praktyk, przedstawioną na tym seminarium. Stało się tak dzięki rekomendacjom ważnych środowisk i ekspertów z obszaru pomocy społecznej.

Sympozjum to, w którym uczestniczyli przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, powiatowych centrów pomocy rodzinie,  ośrodków pomocy społecznej z całej Wielkopolski, było podsumowaniem dotychczasowych działań w zakresie realizowania „Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oraz dyskusją na temat: Jak budować lokalną politykę walki z przemocą?

Otwierając seminarium, Dyrektor Biura  Stowarzyszenia Gmin i Powiatów  Wielkopolski Tomasz Teleszyński podkreślił, że warto i trzeba rozmawiać na temat walki z przemocą  w rodzinie. Wystarczy posłuchać radia, obejrzeć program informacyjny w telewizji, aby dowiedzieć się, że zjawisk tego typu przemocy jest coraz więcej. Instytucje powołane do walki z przemocą i innymi patologiami próbują znaleźć jak najefektywniejsze metody przeciwdziałania przemocy.

Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu Maria Krupecka przedstawiła zebranym założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2014 – 2020, jednocześnie podkreśliła jak ważną rolę w procesie walki z przemocą odgrywają pracownicy socjalni. Ich praca często jest niedoceniana. Następnie założenia Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przedstawiła Izabela Andrzejewska z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z kolei o tym, jak budować i jakie są zadania interdyscyplinarnych zespołów i grup roboczych opowiedzieli specjaliści Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu – Joanna Małolepsza i Maciej Wardziński. Na koniec doświadczeniami w realizacji lokalnych strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przy współpracy z lokalnymi partnerami z zebranymi podzielił się Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak. Przedstawił on ponad czterdzieści działań podejmowanych na terenie powiatu gostyńskiego w ramach poszczególnych obszarów systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Te obszary to: Profilaktyka przemocy; Wsparcie dla osób doznających przemocy; Praca z osobami stosującymi przemoc oraz Wsparcie instytucji, organizacji i specjalistów pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Omawiając realizację projektów profilaktycznych oraz działań pomocowych, wspierających i naprawczych, podkreślił znaczenie partnerskich działań PCPR w Gostyniu, Ośrodków Pomocy Społecznej z siedmiu gmin powiatu i działających przy nich Zespołów Interdyscyplinarnych, a także Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach, placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie, Gostyniu, Pogorzeli i Krobi, szkół i placówek oświatowych i kulturalnych, organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz wspierających te działania przedsiębiorców.

Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z narzędziem informacyjnym na temat walki z przemocą, jakim jest portalwww.przemoc.edu.pl, prowadzony przez Poznańskie Centrum Polityki Społecznej. 

 Seminarium wpisało się w obchodzony Tydzień  Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-03-01 10:38:03

Inne artykuły