Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Powiatowy konkurs dla NGOs w obszarze pomocy społecznej

 

Starosta Gostyński ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych Powiatu Gostyńskiego z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe.

Konkurs obejmuje 3 kategorie zadań:

  1. Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi.
  2. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
  3. Pomoc osobom w wieku podeszłym.

 Ostateczny termin składania ofert w wersji papierowej i elektronicznej upływa 9 marca 2012 r.

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Obliguje to wnioskodawców do wykazania własnego wkładu finansowego na poziomie minimum 5% kwoty wnioskowanej dotacji.

            Warunki realizacji zadania, termin i procedura składania ofert, termin otwarcia ofert
i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty są dostępne w ogłoszeniu konkursowym na stronie BIP Starostwa Powiatowego oraz na stronach internetowych Powiatu Gostyńskiego (www.powiat.gostyn.pl) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (www.gostyn.pcpr.info). Zostały też wywieszone na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-02-04 15:54:34

Inne artykuły