Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Powiatowy konkurs dla organizacji pozarządowych w obszarze pomocy społecznej

 

Starosta Gostyński ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Powiatu Gostyńskiego z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe.

Konkurs obejmuje 3 kategorie zadań:

  1. Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi.
  2. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
  3. Pomoc osobom w wieku podeszłym.
  4. Zapobieganie kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej poprzez pracę z rodzinami mającymi problemy w zakresie sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz przeciwdziałanie ich dysfunkcyjnosci.

 Ostateczny termin składania ofert w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (w wersji papierowej i elektronicznej) upływa 21 marca 2013 r. o godz. 14.00.

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Obliguje to wnioskodawców do wykazania własnego wkładu finansowego na poziomie minimum 5% kwoty wnioskowanej dotacji.

            Warunki realizacji zadania, termin i procedura składania ofert, termin otwarcia ofert
i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty są dostępne w ogłoszeniu konkursowym na stronie BIP Starostwa Powiatowego oraz na stronach internetowych Powiatu Gostyńskiego (www.powiat.gostyn.pl) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (www.gostyn.pcpr.info). Zostały też wywieszone na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2013-03-04 08:21:39

Inne artykuły