Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Powiatowy konkurs dla organizacji pozarządowych w obszarze pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Gostyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Powiatu Gostyńskiego z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe.

Konkurs obejmuje 4 kategorie zadań:

  1. Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi.
  2. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
  3. Pomoc osobom w wieku podeszłym.
  4. Zapobieganie kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej poprzez pracę z rodzinami mającymi problemy w zakresie sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz przeciwdziałanie ich dysfunkcyjności.

Ostateczny termin składania ofert w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (w wersji papierowej i elektronicznej) upływa 28 lutego 2014 r. o godz. 14.00.

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Obliguje to wnioskodawców do wykazania własnego wkładu finansowego na poziomie minimum 5% kwoty wnioskowanej dotacji.

            Warunki realizacji zadania, termin i procedura składania ofert, termin otwarcia ofert
i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty są dostępne w ogłoszeniu konkursowym na stronie BIP Starostwa Powiatowego. Zostały też wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-01-25 09:03:45

Inne artykuły