Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Projekt Krobskie Centrum Usług Społecznych

        „Krobskie Centrum Usług Społecznych” to projekt, którego głównym celem jest dostęp 120 osób z powiatu gostyńskiego (w tym 73% kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) do usług społecznych świadczonych w Mieszkaniu Chronionym/Wspomaganym (8 miejsc), Klubie Seniora (15 miejsc), Dziennym Domu Pomocy (5 miejsc). Działania rozpoczęły się 1.07.2020 i będą realizowane do 28.09.2023 r.

Utworzenie Krobskiego Centrum Usług Społecznych (KCUS), w którym zostanie utworzone 29 miejsc świadczenia usług społecznych dla 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu gostyńskiego spowoduje, że procentowo zwiększy się liczba miejsc świadczenia usług  opiekuńczych w na terenie powiatu gostyńskiego oraz liczba osób objętych usługami świadczonymi w lokalnej społeczności przez Realizatorów w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.  Wsparcie dla usług opiekuńczych i tworzenia mieszkań wspomaganych będzie polegać na tworzeniu miejsc świadczenia ww. usług w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności. Dzięki temu projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego WRPO 2014+.

        Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś  Priorytetowa 7 – Włączenie społeczne; Działanie 7.2. – Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.2. – Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Liderem projektu jest Gmina Krobia/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi, partnerami projektu są: Powiat Gostyński (reprezentowany przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Gostyniu) oraz Spółdzielnia Socjalna „ARKA” i firma B-CONSULTING Bartłomiej Gębarowski.

Utworzenie KCUS będzie przedsięwzięciem komplementarnym z projektem infrastrukturalnym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, (9.1.2 Infrastruktura społeczna), który wnioskodawca złożył, by wykorzystać istniejącą infrastrukturę, czyli budynek dawnej gazowni mieszczący się przy ul. Powstańców Wielkopolskich działka 1534/4. Budynek ten zostanie przebudowany, wyremontowany i wyposażony. W nim powstanie i będzie działało „Krobskie Centrum Usług Społecznych”.

 

               Planowane rezultaty projektu:

I. W budynku KCUS zostaną utworzone:

- 2 mieszkania chronione, w których powstanie 8 miejsc świadczenia usług społecznych, z mieszkań skorzystają 44 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym;

- Klub Seniora z 15 miejscami świadczącymi usługi opiekuńcze w formie dziennej, z KS skorzysta 60 osób zagrożonych wykluczeniem  społecznym;

- Dzienny Dom Pomocy, w którym powstanie 5 miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 6 osób;

- Centrum Wsparcia 20 Opiekunów Faktycznych mające na celu odciążenie rodzin opiekujących się ww. osobami niesamodzielnymi + 10 nowymi osobami niesamodzielnymi, co pozwoli na odroczenie w czasie konieczności całodobowej opieki instytucjonalnej nad podopiecznym.

Powstanie też  1 miejsce świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekunów faktycznych.

Wartość projektu: 1 891 243,40 zł, z tego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniesie 1 796 681,23 zł.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2020-08-19 00:20:59

Inne artykuły